Akıl Hastası Kocanın Geliri ve Malı Bulunmaması Halinde Nafaka Ödemekle Yükümlü Tutulması Hukuka Uygun Değildir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2010/9293 E.
2011/9777 K.
6.6.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava dilekçesinde Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesi uyarınca akıl hastalığına dayanılarak açılmış bir davanın varlığından söz edilemeyeceği gibi bu yönde usulüne uygun olarak yapılmış bir ıslah talebinin de bulunmadığı davalının boşanma talebinin kabulüne yönelik beyanının Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesi uyarınca hakimi bağlamayacağı ve ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesindeki koşulların da gerçekleşmediği anlaşılmış bulunmasına, boşanma davası reddedildiğinden davacının manevi tazminat isteminin de reddedildiğinin anlaşılmasına göre tarafların aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Davacı kadının çeyiz eşyaları, kişisel eşyalar ve düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp alınan başvurma harcı bu talepleri de kapsamaktadır. Davacıya talep ettiği çeyiz eşyaları ve değerleri açıklattırılıp nispi harcın peşin alınması gereken kısmıyla ilgili noksanlığı tamamlama imkanı verilmesi ( Harçlar Kanunu madde 30-32 ) noksanlık tamamlandığı takdirde tarafların delilleri değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi, düğün masraflarına ilişkin talebin Borçlar Kanunu’ndan kaynaklandığı gözetilerek görev hususunun da düşünülmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3- ) Davalı kocanın akıl hastası olup sürekli bakıma muhtaç bulunduğu, geliri veya paraya çevrilebilir herhangi bir malının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalının nafaka ödemekle yükümlü tutulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2 ve 3 numaralı bentlerde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu yönlerden ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 6.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.