Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastı İle Mevcudunu Eksiltmek Suçuna İlişkin Malların Devredildiği İddia Edilen Şirkete Ait Defterler Getirtilip İncelenmelidir.

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ
2010/7653 E.
2011/1252 K.
14.3.2011 T.

DAVA : İ.İ.K.nun 331. ve 333/a maddelerine muhalefet etmek suçlarından sanık H. G.’in beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C. Başsavcılığının onama ve bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği düşünüldü: 


KARAR : İ.İ.K.nun 333/a maddesine muhalefet etmek suçu hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesi sonunda; 
Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararda yazılı gerektirici nedenlere, yapılan yargılama ve uygulamada isabetsizlik bulunmadığına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün İ.İ.K.’nun 366. maddesi uyarınca istem gibi ONANMASINA, 
İ.İ.K.nun 331. maddesinde yönelik kurulan hükmün temyiz incelemesi sonunda; 
1- ) Şikayet dilekçesinde, borçlu şirket yetkilisi olan sanığın borçlu şirkete ait malları ve işletmeleri alacaklısını zarara uğratmak kastiyle G… Mobilya Temizlik Ürünleri Pazarlama Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne devrettiğinin iddia edilmesi karşısında, her iki şirkete ait defterler getirtilip, mal ve işletme devirlerinin yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ne miktar karşılığında devredildiği, elde edilen paranın akibetinin ne olduğu, devreden ve devir alan şirket ortaklarının kimler olduğu ve aralarında akrabalık bağı bulunup bulunmadığı, 

2- ) Borçlu şirket yetkilisi sanığın aynı zamanda G… Mobilya ve Temizlik Ürünleri Pazarlama Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili olup olmadığı, Kuşadası Noterliğinin 15.5.2007 gün ve 22413 yevmiye numaralı vekaletnameyle sanığı vekil tayin eden M. G. arasında akrabalık bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın eksik incelemeyle sanığın beraatine karar verilmesi isabetsiz olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 14.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.