Alacaklının Takibi Sürdürme İradesi Mevcut Bulunduğu Sürece Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesi Şikayet ve İtirazda Bulunmasına Engel Teşkil Etmez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2008/24020 E.
2009/4299 K.
3.3.2009 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçluların vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Tarafların iddia ve savunmalarında, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu Adnan vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Borçlu M. Makina Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Borçlu M. Makina Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne çıkarılan örnek 10 numaralı ödeme emri bila tebliğ dönmüştür. Borçluya “ödeme emri tebliğ edilmese” bile alacaklının anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesi mevcut bulunduğu sürece borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmemesi şikayet ve itirazda bulunmasına engel teşkil etmez. Her ne kadar borçluya ödeme emri tebliğ edilmemişse de alacaklı vekilinin yargılamaya katılarak itirazın nedenini talep ettiği ve bu nedenlerle, anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut bulunduğu görülmektedir. O halde mahkeme borçlu şirketin itirazının esdasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itiraz hakkı doğmadığı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu M. Makina Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2. maddede yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 03.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.