Alacaklıyı Zarara Uğratmak Suretiyle Ödeme Yapmama Suçu Nedeniyle Verilen Hapis Cezası Ertelenebilmekte İse de Adli Para Cezasının Ertelenmesi Mümkün Değildir.

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ
2012/3299 E.
2012/5428 K.
18.6.2012 T.

DAVA : Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçundan sanıklar M.Z. ve N.S.’nin ayrı ayrı İİK’nun 333/a maddesi uyarınca 6′şar ay hapis ve 20.000,00′er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, TCK’nun 51/1-b maddesi uyarınca sanıklara verilen cezanın ertelenmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya, Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak; GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Dairemizin 29/11/2010 tarih, 2010/4582 esas ve 2010/6992 sayılı bozma ilamına uyulduğu halde, borçlu şirkete ait defterler, kayıtlar ve banka hesapları temin edilip, üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılıp, takibin kesinleştiği tarih itibariyle borcu ödeme gücünün bulunup bulunmadığı saptanmadan eksik inceleme ve iflasın ertelenmesine ilişkin davada alınan ve takibin kesinleştiği 16.08.2008 tarihindeki durumu belirtmeyen bilirkişi raporu esas alınarak sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Kabule göre de,

1- 5237 sayılı TCK’nun 51/1. maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenmesi mümkün olmakla birlikte adli para cezasının ertelenmesine yasal engel bulunduğu dikkate alınmadan, adli para cezasının ertelenmesine karar verilmesi,

2- Dava ve cezanın İİK’nun 354. maddesinde yazılı sebeplerden düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.