Anlaşmalı Boşanma Çocuk Görüşme Günleri Temyiz

baba-cocuk1-9269

(Anlaşmalı boşanma çocuk görüşme günleri hakimin takdirine bırakılmış ise hakim düzenleyeceği günleri belirtmeli taraflar kabul ederse boşamalıdır.)

(Anlaşmalı boşanma çocuk görüşme günleri yönünden temyiz halinde bu yönde hakimin öneride bulunması kabul edilmemesi halinde bu konuyla sınırlı olmak kaydıyla çekişmeli boşanmaya dönüşmelidir. (!))

(Anlaşmalı boşanma çocuk görüşme günleri konusunda hakim tarafından takdir edilen günlere dair temyiz incelemesi)

Benzer diğer bir yargıtay kararı için tıklayınız.

Şahsi kanaatim karşı oy gerekçesinin doğru olduğu, tüm hususlarda anlaşma sağlanamadığı müddetçe boşanma yönünden de kararın kesinleşemeyeceğidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2013/6328 E.
2013/18522 K.
1.7.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı ( koca ) tarafından kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların duruşmadaki beyanlarında, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması, tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Ne var ki; boşanma hükmü temyiz edilmemiş, sadece kişisel ilişki düzenlemesi temyize getirildiğinden, mahkemece yapılacak iş; kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunulması, öneri kabul edildiği takdirde buna göre karar verilmesi; kabul edilmediği takdirde ise, taraflara kişisel ilişki konusunda delil bildirme olanağı tanınıp gösterildiği takdirde toplanılması, gerektiğinde uzman incelemesi ( 4787 sayılı Kanun md.5 ) de yaptırılarak gerçekleşecek sonuca göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, kişisel ilişki konusunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla, 01.07.2013 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY :

Anlaşmalı boşanma davalarında ( TMK 166/3 ) eşlerden her birinin anlaşmayı bozma konusunda eşit derecede hak ve yetkileri vardır. Davaya çekişmeli yargı ( TMK. m.166/1 ) hükümlerine göre devam edilmek üzere temyiz edilen kararın bozulması gerekir.

—–

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.