Anlaşmalı Boşanma Duruşma Taraflar Bizzat Gelmeli

722757

(Anlaşmalı Boşanma Duruşma taraflar bizzat duruşmaya katılmak zorundadır.)

(Anlaşmalı Boşanma Duruşma taraflar boşanmak istediklerini hakimin önünde ifade etmelidir. Böylece hakim iradelerin serbest olup olmadığına karar verecektir.)

(Anlaşmalı Boşanma Duruşma taraflar protokolü kabul ettiklerini ve boşanmak istediklerini beyan edeceklerdir.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2008/3130 E.
2009/5388 K.
24.3.2009 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı S. U. vekili tarafından, 28/12/2006 tarihinde K. U.’ya karşı açılan boşanma davasının, taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Taraflar duruşmada hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asil dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 24.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—-

Anlaşmalı boşanmanın şartları için ikinci , üçüncü, dördüncü yargıtay kararları için tıklayınız.

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.