Anlaşmalı Boşanma Temyiz Çocukla Kişisel İlişki Açısından

images

(Anlaşmalı boşanma temyiz , çocukla kişisel ilişkiye dair düzenlemeyi hakimin takdirine bırakmak. Hakimin kişisel ilişkiyi gerekçeli kararda düzenlemesi)

(Anlaşmalı boşanma temyiz, çocukla kişisel ilişki konusunda anlaşma sağlanması gerekmesi)

(Anlaşmalı boşanma temyiz, çocukla kişisel ilişki yönünden kararı temyiz halinde boşanma yönünden kararın bozulmaması)

Şahsi kanaatim karşı oy gerekçesinin doğru olduğu, tüm hususlarda anlaşma sağlanamadığı müddetçe boşanma yönünden de kararın kesinleşemeyeceğidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2013/21567 E.
2014/3915 K.
26.2.2014 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, davacı kocayla müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için hakimin taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekir. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. 25.7.2013 tarihli protokolde ve aynı tarihli oturumda taraflar müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesini kabul etmişler, ancak küçükle baba arasında kurulacak kişisel ilişki konusunda bir düzenleme yapmamışlar ve konuyu hakimin takdirine bırakmışlardır. Kişisel ilişki, anlaşmalı boşanmada hakim tarafından re’sen düzenlenmiştir. Hakim tarafından bu hususta taraflardan kabul ettikleri bir düzenleme istemesi, kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması veya gerekli gördüğü değişikliğin taraflarca kabulü halinde buna uygun kişisel ilişki düzenlemesine gidilmesi gerekirken, kişisel ilişkiye dair düzenleme konusunda tarafların beyanı alınmaksızın hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla, 26.02.2014 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY :

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın eki istemler yönünden çekişmenin sürdüğü konusunda değerli çoğunlukla aramızda görüş birliği vardır.

Bir yandan bu çekişmenin sürdüğünü kabul edip diğer yandan anlaşmalı boşanma kararının “boşanma” bölümünün kesinleştiğini kabul etmek çelişki oluşturmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında fer’i hükümlerde gerçekleşen temyiz, anlaşmalı boşanma kararının tamamını etkisiz hale getirir.

Temyiz istemini boşanmanın eki istekle sınırlayarak tarafları boşanmış hale getirmek anlaşmalı boşanmanın “anlaşma” kavramıyla bağdaşmaz. Zira boşanmanın eki istemlerin tamamı yönünden henüz bir anlaşma bulunmamaktadır.

Temyiz sınırlamasına katılamıyoruz.

—–

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.