Başka Bir Kadınla Birlikte Yaşayan, Tam ve Tek Kusurlu Koca Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmelidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2011/10835 E.
2011/11136 K.
22.6.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle başka bir kadınla yaşamak için ortak konutu terk eden ve daha önce açmış olduğu boşanma davası bu sebeple kusurlu görülerek reddedilen davacı, boşanmada tam kusurlu ise de; tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş olmasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Davacının, başka bir kadınla birlikte yaşadığı, boşanmada tamamen kusurlu olduğu, davalıya atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalı cevap dilekçesinde, “tüm kusurun davacıda olduğu göz önünde bulundurularak 20.000 TL. maddi tazminat ve başka bir kadınla aldattığı gözönüne alınarak da 40.000 TL. maddi tazminat” istediğine göre, bu ikincisinin manevi tazminata ilişkin olduğu nazara alınıp, davalı yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. ve 2. maddeleri gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, bu isteklerinin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA , temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.