Bir Yıldan Kısa Kira Akdi İki Haklı İhtar

Bir yıldan kısa süreli kira akdi , Türk Borçlar Kanunun 347/1. maddesi uyarınca; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır.” şeklindeki maddesi gereği, süre sonundan itibaren 1 yıl uzamaktadır.

Dolayısıyla ihtarların bir kira yılı içerisinde olup olmadığı ve davanın süresinde açılıp açılmadığı hususu buna göre belirlenecektir.

Bu hususta dava açma süresinin hesabı bakımından “bu yazıyı” okuyabilirsiniz.

Buna göre örneğin 01.01.2017 başlangıç tarihli ve 9 ay süresi bir kira sözleşmesinde, ilk kira süresi ve iki haklı itirazın bulunması gereken süre 01.01.2017 – 01.10.2017 ve ikinci kira yılı ise 01.10.2017 – 01.10.2018’dir.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi Bir Yıldan Kısa Kira Akdi

6. Hukuk Dairesi         2015/7911 E.  ,  2015/10961 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Küçükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/05/2015
NUMARASI : 2015/52-2015/495

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde; 01.06.2013 başlangıç tarihli, 7 ay süreli, kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmazın alkolsüz restorant olarak kullanılmak üzere davalıya kiraya verildiğini, aylık kiranın 2800 TL+KDV olduğunu, her ayın onunda nakit ve peşin ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalı hakkında Şubat ve Mart 2014 ayına ait kira bedelinin tahsili istemiyle 25.03.2014 tarihinde icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin 08.05.2014 tarihinde tebliğ edildiğini, ayrıca Ekim 2014 ayına ait kira bedelinin ödenmemesi üzerine 16.10.2014 tarihinde icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin 20.10.2014 tarihinde tebliğ edildiğini belirterek davalının iki haklı ihtar nedeniyle tahliyesini istemiştir. Mahkemece, ihtarların farklı kira dönemine ilişkin olduğu ve davanın süresinde açılmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Somut olayda, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 01.06.2013 başlangıç tarihli ve 7 ay süreli olduğu, kira sözleşmesinin süresinin bitimi ile Türk Borçlar Kanunun 347/1. maddesi uyarınca; “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır.” düzenlemesi uyarınca kira sözleşmesinin 1 yıl uzadığı anlaşılmaktadır. Buna göre yeni kira dönemi 01.01.2014 – 01.01.2015 tarihleri arasıdır. Davacı tarafından Şubat-Mart 2014 ve Ekim 2014 ayına ait icra takipleri 01.01.2014-01.01.2015 tarihleri arasındaki kira dönemine ilişkin olup, 21.01.2015 tarihinde açılan davanın da süresinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde usule yönelik karar verilmiş olması doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.