Bonoyu Aldığınız Kişinin İmzasının Eli Ürünü Olduğu Kontrol Etmek ve İmzanın Huzurunda Atılması Sağlamak Zorundasınız.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2010/11014 E.
2010/24332 K.
21.10.2010 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, borçlu şirketi temsil ve ilzama iki kişi müştereken yetkili oldukları halde, takibe konu senet üzerinde yalnızca bir yetkilinin imzasının bulunması nedeniyle, şirketin takibe konu senetten dolayı sorumlu olmayacağını iddia ederek takibin iptalini istemiş, mahkemece itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

İİK ‘nun 169/a-6. maddesinde: “… Borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde Kötüniyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklının takip konusu alacağın % 20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edileceği…” düzenlenmiştir.

Lehtar konumundaki alacaklı, bonodaki imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığını bilebilecek durumdadır. Bonodaki imzanın borçlunun eli ürünü olduğunu kontrol etmeden, ya da imzaların huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı imzaya itirazı kabul edilene karşı başlattığı takipte ağır kusurlu kabul edilmelidir.

Bu durumda mahkemece itiraz eden borçlu lehine mahkemece % 20’den aşağı olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, alacaklının Kötüniyetli olmadığı kabul edilerek tazminat isteminin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.