Bonoya Dayalı İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz İleri Sürülmemiş Olsa Dahi İtirazın Kaldırılması Aşamasında Zamanaşımı Defi İleri Sürülür ve Dinlenir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2008/13892 E.
2008/17181 K.
13.10.2008 T.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

4949 sayılı Yasa ile değişik İİK.nun 63.maddesi “itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletmez” hükmünü öngörmüştür. Anılan hükmün 4949 sayılı Kanun’un geçici madde 5,6, 11 gereğince 30.07.2003’den sonra yapılacak itirazın kaldırılması duruşmalarında uygulanması mümkündür.

Somut olayda, bonoya dayalı ilamsız icra yoluyla yapılan takipte kendisine tebliğ edilen (7) örnek ödeme emrine karşı; borçlu, icra dairesinde “alacaklıya herhangi bir borcu olmadığından bahisle borca ve tüm ferilerine…” itiraz etmiştir. İcra mahkemesince görülen yargılama sırasında ise bononun vade tarihi olan 08.06.2003 tarihinden takip tarihine ( 08.08.2007 ) ye kadar zamaşımına uğradığı itirazında bulunmuştur.

Yukarıda anılan yasa maddesi uyarınca borlu duruşma sırasında senet metninden anlaşılabilen zamanaşımını defini ileri sürme hakkına sahip bulunduğu için ve belge bono vasfını taşıdığından kambiyo takibi yerine adi takip yolunun seçilmesinin mahkemece TTK’nın 661. maddesinin uygulanmasını engellemeyeceği de gözetilerek bu yönde bir inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar veirlmesi gerekirken yazılı gerekçeyle itirazın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

(Kambiyo Sentlerinde Sıkça Yapılan Hatalar,2014,Ankara, 3.Baskı, 400. sayfa)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.