Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilir İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Sebebiyle İptaline Karar Verilemez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/7153 E.
2012/23862 K.
9.7.2012 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi Muzaffer Aydın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlu B. G. örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine adı geçen vekilinin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, bonoların anaokulu ve çocuk kulübü olarak faaliyet gösteren okulun devri sebebiyle verildiğini, sözleşmeye istinaden verilen bonoların kayıtsız şartsız borç ikrarını içermediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği görülmektedir.

Taraflar arasında düzenlenen 26.2.2011 tarihli “devir sözleşmesine göre anaokulunun 1.3.2011 tarihinde devredildiği, toplam 30.000,00 TL ödeme planına göre ödeneceği, senetlerden herhangi biri vade tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ödenmezse, B. G. icra takibi başlatılabileceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Alacaklı ve borçlunun beyanları ve anılan sözleşmenin içeriği dikkate alındığında takip dayanağı bonoların teminat olarak değil, satış bedelinin ödenmesi amacıyla, ödeme aracı olarak verildiğinin kabulü gerekir. Bu durum karşısında takip dayanağı bonoların kayıtsız ve şartsız muayyen bir borç ikrarını içerdiği, tahsilinin herhangi bir koşula bağlanmadığı, teminat niteliğinin bulunmadığı, dolayısıyla T.T.K.nun 688. maddesine uygun şekilde düzenlendiği anlaşıldığından alacaklının kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Öte yandan İ.İ.K.nun 170/a-son maddesinde; “her ne suretle olursa olsun, … borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını taşımadığı sebebiyle takibin iptal edilemeyeceği” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda borçlu, icra mahkemesine başvurusunun (1 )numaralı bendinde borcu kısmen kabul ederek senetlere karşılık 8.000,00 TL ödendiğini de ileri sürmüş bulunduğundan İ.İ.K.nun 170/a maddesinin olayda uygulanması mümkün değildir.

O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.