Borçlunun Aracı Üzerindeki Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğindedir, Takibin İlamsız Takip Olduğu Bu Nedenle İtirazın İcra Müdürlüğüne Yapılması Yönündeki Karar İsabetsizdir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/4631 E.
2013/14381 K.
16.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muzaffer Aydın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; 34 … 93 plakalı otomobiline İskenderun 4. İcra Müdürlüğü’nün 2010/10280 sayılı takip dosyası ile haciz konulduğunu, tarafına borç ve icra takibi konusunda herhangi bir ödeme emri tebligatı yapılmadığını, haberi olmadan konan haczin kaldırılmasını ve takibin iptalini istemiştir. Mahkemece takibin ilamsız takip olması nedeniyle itirazın icra dairesine yapılması gerektiğinden bahisle talebin reddine karar verildiği görülmektedir.
HMK’nun 33. maddesine göre hakim, Türk hukukunu re’sen uygulamak zorundadır. Seçilen takip şekline göre borca itirazın icra dairesine yapılması gerektiğine yönelik mahkeme kararı İİK’nun 62. maddesine uygundur. Ancak borçlu başvurusunda; tarafına ödeme emri tebligatı yapılmadığını ve haberi olmadan aracına konan haczin kaldırılmasını da istemiştir. Borçlunun bu istekleri, şikayet niteliğinde olup İİK’nun 16. maddesi gereğince doğrudan icra mahkemesine sunulmasında yasaya aykırılık yoktur. Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan şikayet nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.