Boşanma Protokolü Borç Üstlenme Kaydı

images (1)

(Boşanma Protokolü ile borç üstelenmek mümkündür?)

(Boşanma Protokolü ile üstlenilen borç , borcun iç üstlenilmesini oluşturur.)

(Boşanma Protokolü ile üstlenilen borç, borç adına olan eş tarafından vadesinden önce ödenirse, ödeme nedeniyle silinen faizler, protokol gereği ödeme yapması gereken eşten istenemez.)

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2014/1890 E.
2014/3858 K.
25.2.2014 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Tarafların “boşanma ve mali sonuçlarında anlaşmalarına” dayanılarak, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiş, aralarında düzenledikleri 1.2.2005 tarihli protokol tasdik edilmiş, karar 1.2.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma anlaşmasıyla davacı “davalı adına A… Bankası Gayrettepe şubesinden alınan kredinin kalan taksitlerini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Boşanma anlaşmasında yer alan bu hüküm, kalan borç miktarı bakımından borcun iç üstlenilmesi ( 818 Sayılı B.K. 173,6098 Sayılı T.B.K. 195 ) niteliğindedir. Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek borçluyu borcundan kurtarma yükümlüğü altına girmiş olur. Kredi borcunun taksitler halinde geri ödemesi 10.10.2010 tarihinde sona erecekken, asıl borçlu olan davacı, 10.6.2007 tarihinde toplu ödeme yapmak suretiyle borcu alacaklıya ifa etmiştir. Davacı, boşanma protokolünde yer alan “borç üstlenme” anlaşmasına dayanarak, ödediği miktarın, ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte, borcu üstlenen davalıdan tahsili için 11.2.2010 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Takipten önce davalı temerrüde düşürülmediğine göre, ödeme tarihinden takip tarihine kadar geçen dönemde faiz talep edemez. Borcu üstlenen davalı ancak asıl borçlunun vaktinden önce yaptığı ödeme tutarından sorumludur. Vaktinden önce toptan ödeme yapmakla, normal ödeme süresine kadar işleyecek faizden kurtulmuştur. Kendi rızasıyla yaptığı ödeme sebebiyle, kurtulduğu faiz yükünden üstleneni sorumlu tutamaz. O halde, ödeme gününden takip tarihine kadar geçen dönem için, ödenmemiş olsa idi tahakkuk edecek olan faiz alacağı yönünden itirazın iptali isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, 262,56 Dolar tutarındaki faiz alacağı yönünden de takibin devamına karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 25.02.2014 tarihinde karar verildi.

 

—-

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.