Boşanma Ret Kararı Kesinleşmeli

Daha önce açılan reddedilen davada verilen boşanma ret kararı kesinleşmeli , daha açık bir anlatımla gerekçeli mahkeme kararı taraflara tebliğ edilmeli ve istinaf yoluna başvurma süresi – istinaf yoluna başvurulmaksızın- geçirilmelidir.

Örneğin, boşanma kararı size 10.07.2017 (pazartesi ) tarihinde tebliğ edilmiş ise bu tarihten itibaren 2 hafta sonraki aynı güne denk gelen güne kadar istinaf yoluna başvurabilirsiniz. Bu gün örneğimizde 24.07.2017 pazartesidir. İstinaf yoluna başvurulmaması halinde ise ertesi gün 25.07.2017’de karar kesinleşmiş olur.

Boşanma ret kararı kesinleşmeli , boşanma davasının reddine dair kararın eşlere tebligatının usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirilen tebligatın usulüne uygun olmaması halinde boşanma ret kararı kesinleşmeli şartının yerine getirildiğinden bahsedilemez. Bu halde açılan dava reddedilmelidir.

2. Hukuk Dairesi         2015/19183 E.  ,  2016/11991 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı fiili ayrılık hukuki sebebine (TMK m. 166/son) dayanarak boşanma talebinde bulunmuş, mahkemece ispatlanmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı tarafından açılıp retle sonuçlanan 14.01.2012 tarihinde kesinleşen boşanma davasından sonra, tarafların evlilik birliğini yürütmek amacıyla taraf beyanları ve dosya kapsamına göre, tekrar biraraya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı erkeğin davasının kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.06.2016 (Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.