İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

Devam

İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Somut olayda ise, ihtiyati hacze konu çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönde şüphe bulunduğu, ödemeden men yasağı talimatı verildiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak, bahse konu çekin süresinde ibraz edildiği anlaşılmış olup, ödemeden men yasağı verilmesi çekin çek vasfını ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı açılması muhtemel menfi tespit davasının konusunu oluşturabilecektir.

Devam

Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

icrada yetki itirazı, icra dairesinin yetkisine itiraz, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz, yetki itirazında dikkat edilecek hususlar, yetki itirazında yetkili yer, yetki itirazında yanlış yer, yetki itirazında yetkili mahkeme gösterilmelidir, birden fazla yetkili mahkeme mevcut ise itiraz eden hangi mahkemeyi seçtiğini bildirmelidir,

Devam

Alacaklı İhtiyati Haciz Kararının İnfazını On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstemek Zorundadır.

Alacaklı İhtiyati Haciz Kararının İnfazını On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstemek Zorundadır.

Devam

İhtiyati Haciz Kararlarını İnceleme Görevi İcra Takibine Geçilmiş Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemeye Aittir. Tek istisnası İhtiyati Hacze Konu Alacak Hakkında Dava Açılması Halidir.

İhtiyati haciz kararlarına karşı anılan madde uyarınca yapılacak itirazları inceleme görevi, icra takibine geçilmiş olsa bile, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye ait bulunmaktadır.

Devam

İhtiyati Haciz İçin Alacağın Varlığını İspat

İhtiyati Haciz Kararı Verilirken İşin Esasına Girilmeksizin Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi Yeterlidir. Mahkemece Keşif Yapılarak İhtiyati Haciz İsteyenin Gerçekten Alacaklı Olup Olmadığını İncelemesi Doğru Değildir.

Devam

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir

Devam

Takibe Başlandıktan Sonra, Teminat Göstererek İhtiyati Haczin Kaldırılması İcra Mahkemesinden İstenmelidir.

İhtiyati haciz kararına yukarıda belirlenen nedenlere dayalı olarak yapılan itiraz, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye sunulmalı ve bu mahkemece incelenmelidir. Bir başka anlatımla, inceleme görevi kararı veren genel mahkemeye aittir.

Devam

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

Devam

Çekin Çalıntı Olduğu İddiası İhtiyati Haciz

Çekin Çalıntı Ve İçeriğinin Sahte Olduğu İddiası İle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilemez. Bu İddia Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Edilebilir.

Devam

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

Devam

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmışsa O tarihten Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Yapılır. Mahkeme Bu Süreyi Resen Dikkate Alır.

Borçlunun huzurunda yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaat ederek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep edebileceği hükme bağlanmıştır

Devam

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

Borçlu Huzurunda Yapılan Hacizlerde Haczin Tatbikinden, Aksi Halde Haciz Tutanağının Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat İle İhtiyati Hacze İtiraz Edebilir.

Devam

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir.

Devam

Çek Vasfı İhtiyati Haciz

Çekin Çek Vasfını Yitirmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Önemli Olan Alacağın Varlığı Konusunda Kanaat Getirecek Kadar Delil Gösterilmesidir.

Devam

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

bonoların arkasında da lehdar şirketin kaşe ve imzası bulunmak suretiyle beyaz ciro yapıldığı, talep eden banka tarafından da ödememe protestosu keşide edildiği anlaşılmakla, TTK 596. maddesine ( yeni TTK 684. maddesi ) göre ciro ve zilyetliğin devri ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunabileceği gibi poliçenin beyaz olarak da ciro edilebileceği

Devam

Rehnin Diğer Borçluya Etkisi İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen Lehine Verilmiş Bir Rehin Söz Konusu Değil İse İhtiyati Haciz Talebi Kabul Edilmelidir. Aynı Alacak İçin Borçlulardan Birinin Rehin Vermesi Tüm Borçlular İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınmasını Engellemez.

Devam

Faktoring Fatura İbraz Zorunluluğu İhtiyati Haciz

Faktoring Şirketleri Çeke Dayalı Olsa Da Alacağın Bir Mal veya Hizmet Satışından Doğmuş veya Doğacak Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Eden ve Alacağı Tahsil Edemediğini Gösterir Belgeleri İbraz Etmelidir.

Devam

Rehinle Temin Edilmemiş Muaccel Alacak İhtiyati Haciz

talebe konu alacağın rehinle temin edilmemiş ve muaccel bir alacak olduğu, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın varlığına ilişkin kesin ve tam bir ispatın değil, gerçeğe benzerlik karinesi olarak adlandırılan yaklaşık bir ispatın yeterli olduğu

Devam

İade Fatura İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz Kararı Verilen, Faturaları İade Etmiştir. İhtiyati Haciz İsteyenin Alacaklı olduğunu Gösterir Mahkeme Kararı Bulunmamaktadır. Sadece İhtiyati Haciz Kararı İsteyenin Defterlerine Bakılarak Karar Verilemez.

Devam

İhtiyati Tedbir Malların Devrinin Engellemesi; İhtiyati Haciz, Haczin Malları Devralana Karşı Da İleri Sürülmesini Amaçlar

Ayni hak iddia ettiği malların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacı güdüldüğünde ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. İhtiyati hacizde mal üzerinde ayni hak iddiası ileri sürülmemekte, malın üçüncü kişiye devrine engel olunmamakta, bunun yerine o malın satış bedelinden karşılanması ve malın devri halinde haczin, devralana karşı da dermeyan edilebilmesi imkanı sağlamaktadır.

Devam

Reddi Kararında Gerekçe Zorunluluğu İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Gösterilmesi Zorunludur. Talebin Yasal Şartları Taşımaması Belirtilmiş İse Hangi Yasal Şartların Taşınmadığı Açıklanmalıdır.

Devam

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

İhtiyati Hacze Karar Verilmesi İçin Rehinle Temin Edilmemiş ve Vadesi Gelmiş Bir Alacak Olması Yeterlidir. Alacağın Varlığını Muayyen Bir İhtimal Dahilinde Gösteren Vakıalar İspata Yeterlidir

Devam

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenir

İİK’nın 265/4. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine mahkeme her iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir ya da kaldırabilir. İtirazın dosya üzerinden değerlendirilmesi doğru değildir.

Devam

Borç Miktarının Düşük Olması İhtiyati Haciz

İİK’nın 257. maddesine göre, ihtiyati haciz istenebilmesi için alacağın vadesinin gelmesi ve rehinle temin edilmemiş olması yeterli olup, tam ispat gerekmeyip yaklaşık ispat yeterli olduğu gibi, borçlunun gerçek kişi veya tüzel kişi olması şeklinde bir ayrım da söz konusu değildir.

Devam

Borçlunun İtirazı Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Talep Edilen Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez

Kamu düzenine ilişkin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda, mahkeme ihtiyati hacizde yetkili olup olmadığını ancak borçlunun itirazı üzerine inceleyebilir. Mahkemece res’en yetkili olmadığı gerekçesiyle davanın reddi hukuka aykırıdır.

Devam

İhtiyati Haciz Kararı İnfaz Edilip İcra Takibi Aşamasına Geçildiğinde İhtiyati Haciz Kararına Yönelik İtirazların İcra Mahkemesince İncelenmesi Gerekir

İhtiyati haciz kararı infaz edilip icra takibi yapıldığına, icra takibi aşamasına geçildiğine göre ihtiyati haciz kararına yönelik itirazın İcra Mahkemesince incelenmek üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemece işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Devam

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin arkasının yazdırılmamış olması ve süresinde bankaya sunulmaması halinde çek vasfını yitirir. Bu halde alacak para borcu olduğundan alacaklının ikametgah yeri icra müdürlüğü/ mahkemesi yetkili olur. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir.

Devam

İhtiyati Haciz Kararı Zaten Derdest Olan İcra Dosyasında da İnfaz Edilebilir

Alacaklının dava veya takip başlatmadan önce ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde aynı yargı çevresindeki icra dairesinde 7 gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Daha evvel takip başlatılmış ise alınacak ihtiyati haciz kararı bu derdest dosyadan infaz edilebilir.

Devam

İstenilen Yerden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabilir

Alacaklı istediği yer mahkemesinden ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. İhtiyati haciz isteminde kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Alacaklının ilgisiz bir yerde ihtiyati haciz isteminde bulunması hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez.

Devam