İmza Hakkında Şüphe İhtiyati Haciz

Somut olayda ise, ihtiyati hacze konu çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönde şüphe bulunduğu, ödemeden men yasağı talimatı verildiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak, bahse konu çekin süresinde ibraz edildiği anlaşılmış olup, ödemeden men yasağı verilmesi çekin çek vasfını ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı açılması muhtemel menfi tespit davasının konusunu oluşturabilecektir.

Devam

İhtiyati Haciz Kararlarını İnceleme Görevi İcra Takibine Geçilmiş Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemeye Aittir. Tek istisnası İhtiyati Hacze Konu Alacak Hakkında Dava Açılması Halidir.

İhtiyati haciz kararlarına karşı anılan madde uyarınca yapılacak itirazları inceleme görevi, icra takibine geçilmiş olsa bile, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye ait bulunmaktadır.

Devam

İhtiyati Haciz İçin Alacağın Varlığını İspat

İhtiyati Haciz Kararı Verilirken İşin Esasına Girilmeksizin Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi Yeterlidir. Mahkemece Keşif Yapılarak İhtiyati Haciz İsteyenin Gerçekten Alacaklı Olup Olmadığını İncelemesi Doğru Değildir.

Devam

Ciro Silsilesinin İhtiyati Haciz

Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Ciro İlave Edilmesi İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir

Devam

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

Devam

Çekin Çalıntı Olduğu İddiası İhtiyati Haciz

Çekin Çalıntı Ve İçeriğinin Sahte Olduğu İddiası İle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Karar Verilemez. Bu İddia Menfi Tespit veya İstirdat Davasına Konu Edilebilir.

Devam

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

İhtiyati Hacze İtiraz Sebepleri Sınırlı Olarak Sayılmıştır. Alacağın Yargılamayı Gerektirmemesi Şeklinde Bir Koşul Öngörülmemiştir. Hizmetin ve Malların Ayıplı Olduğu İddiası Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Kaldırılamaz.

Devam

Teminat Senedi İhtiyati Haciz

Bononun Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olması İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Değildir. Bononun Kambiyo Senedi Niteliği Devam Etmektedir.

Devam

Çeki Elinde Bulunduran İhtiyati Haciz

bonoların arkasında da lehdar şirketin kaşe ve imzası bulunmak suretiyle beyaz ciro yapıldığı, talep eden banka tarafından da ödememe protestosu keşide edildiği anlaşılmakla, TTK 596. maddesine ( yeni TTK 684. maddesi ) göre ciro ve zilyetliğin devri ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunabileceği gibi poliçenin beyaz olarak da ciro edilebileceği

Devam

Faktoring Fatura İbraz Zorunluluğu İhtiyati Haciz

Faktoring Şirketleri Çeke Dayalı Olsa Da Alacağın Bir Mal veya Hizmet Satışından Doğmuş veya Doğacak Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Eden ve Alacağı Tahsil Edemediğini Gösterir Belgeleri İbraz Etmelidir.

Devam

İade Fatura İhtiyati Haciz

Aleyhine İhtiyati Haciz Kararı Verilen, Faturaları İade Etmiştir. İhtiyati Haciz İsteyenin Alacaklı olduğunu Gösterir Mahkeme Kararı Bulunmamaktadır. Sadece İhtiyati Haciz Kararı İsteyenin Defterlerine Bakılarak Karar Verilemez.

Devam