Boşanmış Olmalarına Karşın Birlikte Yaşamaya Devam Eden Eşlerin Boşanmaları Danışıklı Sayılır ve Alacaklının Haklarını Etkilemez

Boşanmış olmalarına karşın birlikte yaşamaya devam eden eşlerin boşanmaları danışıklı sayılır ve alacaklının haklarını etkilemez. Bu halde, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olup, yasal karinenin aksini ispat yükü istihkak iddiasında bulunan 3.kişiye aittir.

Devam