Çek İptali ile İlgili Karar Hasımsız Olarak Alınmış Olup, Kararın Tarafı Olmayan Takip Alacaklısını Bağlamaz

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2005/5279 E.
2005/8465 K.
19.4.2005 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı H. Şimşek vekili tarafından borçlu Bahtiyar Kaya hakkında 7.500.000.000 TL. asıl alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 163 numaralı ödeme emri gönderilmiştir. 

Takip dayanağı belgenin TTK.’ nun 692. maddesinde öngörülen koşulları taşıdığı, kambiyo senedi vasfında olduğu ve çeki birbirine bağlı cirolarla eline geçiren alacaklının TTK.’nun 702. maddesi hükmüne uygun biçimde selahiyetli hamil konumunda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, TTK.’ nun 702. maddesinin 2. cümlesinde (çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir.) denildiği için çek arkasındaki Bülent Koçak’a ait ciro imzasının çizilmiş olması dayanak çek nedeni ile selayetli hamilin keşideciyi takip hakkını ortadan kaldırmaz. Sadece Bülent Koçak’ın bu çek nedeni ile sorumlu tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bundan başka, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.10.2004 tarihli ve 2004/676-979 sayılı çek iptali ile ilgili kararı hasımsız olarak alınmış olup, kararın tarafı olmayan takip alacaklısını bağlamaz. Bu durumda, alacaklı yönünden yargılamayı gerektiren bir husus bulunmadığı gözetilerek borçlunun sair itirazları incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.