Çek Tazminatı Keşideciden Talep Edilebilir.

Keşideci lehine aval veren avalist için ilgi :  http://sibelozturk.net/cek-tazminati-avalist/

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2002/4510 E.
2002/5404 K.
18.3.2002 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

TTK.nun 722/2. maddesi uyarınca hamil müracaat borçlularından ibraz gününden itibaren faizini talep edebilir. Hernekadar çek tazminatı sadece keşideciden talep edilebilir ise de, faiz alacağının ciranta sıfatıyla borçlu olan kişiden talep edilmesinde engel bir hal bulunmadığından Mercice faiz itirazının değerlendirilmesi gerekirken bu konudaki istemin de inceleme yapılmaksızın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 18.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.