Çeke Dayalı İcra Takiplerinde Borçlunun İkametgahının ve Muhatap Bankanın Bulunduğu ve Çekin Keşide Yeri İcra Müdürlüğü Yetkilidir

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/9266
K. 2013/13390
T. 26.6.2013

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 13.3.2013 tarih ve 2012/1022-2012/1022 D.İş. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Akdeniz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili, borçlu tarafından müvekkiline verilen 31.8.2012 ve 30.9.2012 keşide tarihli iki adet çekin ödenmediğini ileri sürerek borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişideki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemiştir.

Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Karşı taraf, ihtiyati haciz isteyen, yetkili mahkemenin Samsun Mahkemeleri olduğunu, alacaklıya borçlu bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, alacağın çekten kaynaklandığı, B.K.nın 73. maddesine göre alacaklının ikametgahı mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. Kararı, karşı taraf borçlu temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz kararına itiraz istemine dair olup, alacaklı çeke dayalı olarak, borçlu keşideci aleyhine ihtiyati haciz istemiştir. İ.İ.K.nın 265/1 maddesi uyarınca borçlu, kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine, teminata karşı itiraz edebilir. İ.İ.K.nın 258. ve 50. maddeleri gereğince ihtiyati hacze yetkili mahkeme tarafından karar verileceği düzenlenmiş ve bu konuda H.U.M.K.nın ( Yeni H.M.K. yetkiye dair hükümlerine atıf yapılmıştır. İhtiyati haciz istemine dayanak çek incelendiğinde muhatap bankanın “İş Bankası Samsun Şubesi” olduğu, öte yandan itiraz eden borçlu keşideci şirketin ikametgahının Samsun olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda niteliği itibariyle aranacak borçlardan olan kambiyo senedinden kaynaklanan alacağa dayalı ihtiyati haciz isteminde yetkili mahkemelerin akdin ifa yeri olarak kabulü gereken ödeme yeri ve borçlunun ikametgahının bulunduğu yerin bağlı olduğu mahkemeler olmasına göre, kanunun yetkili kıldığı mahkemelerden olmayan Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ihtiyat haciz kararına bu sebeple yapılan itiraz yerinde olup, mahkemece borçlunun itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide istemin reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bu sebeple karşı taraf/borçlu yararına BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, karşı taraf/borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın karşı taraf/borçlu yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 26.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.