Çek/Senet İptal Davası, Ödeme Yeri veya Hamilin Yerleşim Yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinde Açılır.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
2013/1358 E.
2013/3309 K.
25.2.2013 T.

DAVA : Hasımsız olarak görülen davada Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 15/10/2012 tarih ve 2012/558-2012/495 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Koçyiğitoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin sattığı mal karşılığında aldığı İ… Bank A.Ş. Alsancak Şubesine ait 18/09/2012 keşide tarihli, lehdarı Murat Medikal-Mahmut T., keşidecisi Y… Demir-S… Eczanesi olan 5.366,77 TL bedelli çekin müvekkili şirketin bürosunda zayi edildiğini belirterek çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamı uyarınca HMK’nun 384. maddesinde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinin yetkili olacağının belirlendiği, iptal ve önleyici tedbirler başlıklı TTK’nun 757. maddesine göre ise ödeme yerindeki mahkemeden muhatabın poliçeyi ödemekten men edilmesinin istenebileceği gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliği nedeniyle davanın usulden reddine, istem halinde dosyanın İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, zayi nedeniyle çek iptali davasına ilişkin olup davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nun 818/1-s atfıyla çeklerde uygulanması gereken 757/1 maddesi gereğince iradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemeden men edilmesini isteyebilir. Somut olayda davacı şirket Ankara’da olan ikametgah adresini dava dilekçesinde göstermiş olup bu adres çek üzerinde bulunan kaşedeki adres ile aynıdır. Mahkemenin yetkili olduğu gözden kaçırılarak yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenlerle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 25.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.