Senedi/Çeki Ciro İle Eline Geçiren Hamilin Takip Başlatması Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2005/16968 E.
2005/20664 K.
24.10.2005 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 170 /son maddesinde, borçlunun itirazının kabulüne karar verilmesi halinde, senedi takibe koymada kötüniyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklının senede dayanan takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın %10’u oranında para cezasına mahkum edileceği yazılıdır. Ancak takip çeki ciro ile eline geçiren hamil tarafından yapıldığı için alacaklının takip yapmakta kötüniyetli veya ağır kusurlu olduğu kabul edilemez. Bu nedenle, adı geçenin tazminatla sorumlu tutulması isabetsiz ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmekte ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile K. İcra Mahkemesinin 30.3.2005 tarih ve 2004/877 esas 2005/403 karar sayılı kararının hüküm bölümünün 2 satırında yer alan “senet bedelinin %40’ı oranında tazminatın davalıdan alınarak, davacıya verilmesine” sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekli ile İİK.366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığına göre harç alınmasına yer olmadığına, 24.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.