Çocuğun Başkası Adına Kaydedilmesi Suçu

Öncelikle bu yazı ile ele alınan çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu hakkında işbu yazıyı okumanızı, böylece suçu tanıdıktan sonra ise bu suçla ilgili zamanaşımı müddetleri hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Çocuğun Başkası Adına Kaydedilmesi Suçu zamanaşımı hakkında TIKLAYINIZ !

 

Çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu ; çocuğun, anne ve/ veya baba adının bilerek nüfusa yanlış yazdırılması ile oluşur.çocuğun başkası adına kaydedilmesi

Çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu nedeniyle nüfus kütüğünde yanlış tescil oluşturulması eyleminde “resmi belgede sahtecilik” suçunun mu, “soybağını değiştirme” suçunun mu, “Gerçeğe Aykırı Beyan” suçunun mu oluşacağı hususunda Yargıtay’ın daireleri arasında içtihat birliği olmadığı gibi aynı daire içerisinde farklı görüşlerin mevcut olduğu görülmüştür.

Çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu ile ilgili Yargıtay daireleri arasındaki iş bölümü gereği, Yargıtay 11. Ceza Dairesi bu konuda görevli bulunmaktadır. Dairenin en yeni tarihli kararlarına göre bu eylem ile yalnızca soybağını değiştirme suçu oluşacak olup, resmi belgede sahtecilik suçu oluşmayacaktır.

Aksi halde kişinin aynı eylem nedeniyle iki kez cezalandırılacağı ve soybağını değiştirme suçunun özel düzenleme nedeniyle öncelikle uygulanması gerekmesi nedenleriyle Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu ile ilgili soybağını değiştirme suçundan ceza verilmesinin doğru olduğu kanaatindeyim. 

Çocuğun soybağını değiştirme
Türk Ceza Kanunu m.231 “(1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

Resmi Belgede Sahtecilik
Türk Ceza Kanunu “(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi,iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.” 

Gerçek Dışı Beyan
Nüfus Hizmetleri Kanunu m.67 “(1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Çocuğun başkası adına kaydedilmesi suçu ile ilgili yüksek mahkemenin vermiş olduğu kararlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 16.06.2014 tarihli kararında, Sanığın, gayrı resmi nikahlı eşi olan Z. Ö.’dan doğan … isimli çocuğunu, resmi nikahlı eşi M. A.’den doğmuş gibi 25.07.2005 tarihinde nüfus memuruna beyanla tescil ettirmekten ibaret eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK’nun 231. maddesindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan da hüküm kurulması, nedeniyle yerel mahkeme kararını oyçokluğu ile bozmuş, ancak bir üye karşı oyu ile  “Sanık A. A.’ün gayri resmi eşi olan Z. Ö.’dan doğan çocuğu resmi nikahlı eşi M. A.’den doğmuş gibi sözlü beyanla nüfusa tescil ettirmekten ibaret eyleminin resmi belge niteliğindeki nüfus kütüğünün sahte oluşturulması nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 44. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 204/1. maddesine uyan suçu oluşturacağı gözetilerek hükmün bu nedenle bozulması yerine, eylemin bir bütün halinde TCK.nun 231. maddesindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturacağına ilişkin sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 05.06.2013 tarihli kararında, 1– ) Sanığın, S. Ö. isimli bayanla gayrıresmi birlikteliğinden dünyaya gelen A. ve D. isimli çocuklarını, resmi nikahlı eşi şikayetçi G.B.’tan olmuş gibi bildirimde bulunarak 21.02.2006 günü nüfus kütüğüne tescil ettirmekten ibaret eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nun 204/1. maddesi kapsamında resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 67/1. maddesi uyarınca sanık hakkında eksik ceza tayini, nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 25.02.2013 tarihli kararında, Sanığın, gayri resmî birlikte yaşadığı A.K.’den olan çocuğu G.’i, resmî nikâhlı eşi temyize gelmeyen sanık S. ile olan müşterek evliliklerinden olma gibi 14.12.2005 tarihli Mernis Doğum Formunu düzenleyerek nüfusa kayıt ettirdiğinin iddia ve kabul olunması karşısında, sanığın eyleminin TCK.nın 231. maddesinde özel olarak düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK 204/1. maddesinde düzenlenen resmî belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 30.01.2013 tarihli kararında, Sanığın suç tarihinden önce katılan müşteki İ. ile resmî nikâhlı evli olmasına rağmen 1999 yılında tanıştığı müşteki E. ile gayri resmi birlikte yaşamaya başlamasının ardından, E.’yle birlikteliğinden doğan çocukları …ve …’i 31.08.2007 tarihinde Develi İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurup resmi nikahlı eşi İ.’den doğan çocukları şeklindeki beyanına istinaden nüfusa tescil ettirmek suretiyle her iki çocuğun soybağını değiştirdiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, eylemine uyan TCK.nın 231/1. maddesi ( iki kez ) gereğince cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetine hükmedilmesi, nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 15.02.2012 tarihli kararında, Sanığın, gayri resmi eşi müşteki E. K.’den olma K. E. isimli çocuğunu 24.03.2006 tarihinde düzenlenen mernis doğum formunda, ana adını resmi nikahlı eşi M. E. olarak bildirip nüfusa tescil ettirmekten ibaret eyleminde, çocuğun soybağını değiştirme kastı bulunmayıp kül halinde resmi belge niteliğindeki nüfus kütüğünün gerçeğe aykırı oluşturulması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nun 204/1,43/7. maddelerinde gösterilen suçu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, “resmi belgede sahtecilik” ve çocuğun soybağını değiştirme suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması, nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2014 yılında verdiği kararında oyçokluğu ile sanığın soybağını değiştirme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen bir üye karşı oy ile resmi belgede sahtecilik suçunun oluştuğunun gözetilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

2015 ve 2016 yılı içerisinde yukarıda belirtilen suçlara ilişkin görevli yargıtay dairesi 11. Ceza Dairesidir.

Bu konu hakkında verilmiş ve paylaşılan en yeni yargıtay kararı,

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 22.12.2015 tarihli 2013/9485 E. ve 2015/32051 sayılı kararında “Sanığın, evlilik dışı birlikte yaşadığı H. B.’den olma çocukları M. ve B.’yi, çocukların doğum tarihlerinden sonra boşandığı eşi T.’den olma gibi 05.09.2007 tarihinde beyan üzerine düzenlenen mernis doğum formları ile nüfusa tescil ettirmekten ibaret eyleminin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 29.09.2015 gün ve 2015/412-286 esas-karar sayılı ilamında açıklandığı üzere 5237 sayılı TCK’nun 231, 43. maddelerinde yazılı özel düzenleme niteliğindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şeklide resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması, …Bozmayı gerektirmiş,” şeklindedir.

Buna göre 2015 yılı içerisinde, çocuğun başkası adına kaydedilmesi ile ilgili soybağının değiştirilmesi suçu oluştuğu kabul edilmektedir.

Av. Sibel Öztürk

 

Çocuğun Başkası Adına Kaydedilmesi Suçu” için 19 yorum

 • 5 Şubat 2017 tarihinde, saat 19:48
  Permalink

  Merhaba Sibel Hanım,

  Tanıdığım bir bayan gayri resmi evliliğinden olma çocuğunu, boşanmış olduğu eşinin üzerine kaydediyor. Nasıl bir yaptırım uygulanır? Cezası nedir?

  Yanıtla
  • 6 Şubat 2017 tarihinde, saat 20:18
   Permalink

   Merhaba,

   Çocuğun anne tarafından herhangi bir erkek hanesine kaydedilmesi mümkün değildir.

   Ancak boşanılan eş açısından, boşanma tarihinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun evlilik içerisinde doğmuş olduğu yasa gereği kabul edildiği için, doğrudan yani belki de kadının da isteğine aykırı olarak, eski eş üzerine kaydedilmiş olması hali söz konusu olur.

   Bunun dışında evlilik dışında doğan bir çocuk annesinin hanesine kayıtlı olacaktır. Annesi çocuğun babası için dileği adı nüfusta belirtebilecektir. Bu husus o kişiyi baba haline getirmez.

   Dolayısıyla annenin iradesiyle belirlenen bir durum söz konusu olmadığı için suç ve ceza yoktur.

   Yanıtla
   • 6 Şubat 2017 tarihinde, saat 21:24
    Permalink

    merhaba sibel hanım 1986 yılında bir ebe erkek çoçuğu dünyaya getiriyor ama nüfüs başkasının üstüne kaydediyorlar nüfüsuna alan baba 2014 yılında ölüyor ama eşi yaşıyor bu şartla miras paylaşımı nasıl olur acaba.

    Yanıtla
    • 6 Şubat 2017 tarihinde, saat 23:18
     Permalink

     Merhaba,
     Babanın nikahlı eşine terekenin 1/4 ü ayrıldıktan sonra geri kalan miras babanın çocuklarının saysına bölünür.

     Nüfusa kaydedilen çocuk, tek çocuk ise 3/4 pay alacaktır.

     Yanıtla
 • 7 Şubat 2017 tarihinde, saat 17:45
  Permalink

  merhaba sibel hanım yukarıda yazdığım gibi 1986 yılında nufusa kaydedilmiş çoçuğa nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılırmı şayet evlatlık davayı kaybederse miras kimlere kalır

  Yanıtla
  • 7 Şubat 2017 tarihinde, saat 23:04
   Permalink

   Açılabilir. Düzeltme halinde çocuk mirasçılıktan çıkacağı için babanın resmî nikahlı eşi ile varsa babanın diğer çocukları, yoksa babanın anne – babası, anne- baba vefat etmişse bunların çocukları dolayısıyla babanın kardeşleri-onlar da vefat etmişse yeğenleri.

   Yanıtla
 • 1 Mart 2017 tarihinde, saat 02:25
  Permalink

  Merhaba Sibel hanım
  2010 yılında evlilik birliği içerisinde dogan çocuk resmi nikahlı eş üzerine mk 285/2 ye nüfusa kayıt ediliyor. Ancak 2014 yılında 3. Şahıs biri kendisinin baba olduğunu iddia ederek tck 231 e göre şikayetçi oluyor. Evlilik devam ediyor. Bu durumda tck 231 e göre yapılan şikayetin akıbeti ne olur?

  Yanıtla
  • 8 Mart 2017 tarihinde, saat 13:19
   Permalink

   Beraat.

   21. Ceza Dairesi 2015/10064 E. , 2016/6907 K.
   “İçtihat Metni”
   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
   SUÇ : Çocuğun soy bağını değiştirme
   HÜKÜM : Beraat

   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 285 ve 295. maddelerindeki “evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır ve başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.” düzenlemeleri karşısında; çocuğun nüfusa kaydı sırasında temyiz dışı sanık … ile katılan …’nün evlilik birliğinin devam ettiği ve evlilik dışı çocuğun, biyolojik babası olan sanık …’in üzerine derhal kayıt edilmesinin mümkün bulunmadığı, resmi nikahlı eşin üzerine kaydedilmesinin yasadan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, bu hali ile suçun unsurları oluşmayacağı cihetle;
   Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

   Yanıtla
 • 16 Mart 2017 tarihinde, saat 06:10
  Permalink

  Sibel hanim benim oğlum 4 yaşında ve babasının nikahı eşinin üzerine kayıtlı ve ben oğlumu kendi üzerime kayıt ettirmek istiyorum nüfus olarak bunun için ne yapmalıyım

  Yanıtla
  • 16 Mart 2017 tarihinde, saat 15:28
   Permalink

   Hacer Hanım,
   Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmalısınız.

   Yanıtla
 • 22 Mart 2017 tarihinde, saat 12:40
  Permalink

  Merhaba Sibel Hanım,
  İmam nikahlı eşten doğan çocuklar nikahlı eş üzerine kaydettirilmiştir. Fakat çocuklar gerçek annelerinin üzerine kayıt olmak istemektedirler. Nüfus kaydının düzelttirilmesi davası açıldığında, kamuyu ilgilendiren bir husus olduğu için soybağını değiştirme suçu için taraflara ceza davası açılır mı? yoksa tamamıyla şikayete bağlı bir suç mu?

  teşekkürler.

  Yanıtla
  • 23 Mart 2017 tarihinde, saat 07:54
   Permalink

   Merhaba,

   Şikayete bağlı bir suç değil.

   Mahkemece de suç duyurusunda bulunulabilir.

   Ancak zaten evli olunduğu için çocuğun nikahlı eş üzerine yazılması, kişilerin iradesi ile gerçekleşen bir durum değildir. Yasa gereği bu şekilde olmaktadır.

   Dolayısıyla dava açıldığında da beraat kararları verilmektedir.
   Henüz 16.11.2016 tarihinde verilen bir kararı aşağıda paylaşıyorum.

   21. Ceza Dairesi 2015/10064 E. , 2016/6907 K.
   “İçtihat Metni”
   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
   SUÇ : Çocuğun soy bağını değiştirme
   HÜKÜM : Beraat

   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 285 ve 295. maddelerindeki “evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır ve başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.” düzenlemeleri karşısında; çocuğun nüfusa kaydı sırasında temyiz dışı sanık … ile katılan …’nün evlilik birliğinin devam ettiği ve evlilik dışı çocuğun, biyolojik babası olan sanık …’in üzerine derhal kayıt edilmesinin mümkün bulunmadığı, resmi nikahlı eşin üzerine kaydedilmesinin yasadan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, bu hali ile suçun unsurları oluşmayacağı cihetle;
   Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

   Yanıtla
 • 12 Nisan 2017 tarihinde, saat 21:00
  Permalink

  Ben esimden ayrildim benden bosanmadan baskasindan cokuk doğrup nüfusu nu benim adima nufusa gayitetirmis bunun cezasi ne olur saygılar

  Yanıtla
  • 17 Nisan 2017 tarihinde, saat 17:22
   Permalink

   Ömer bey,

   Boşanmadan önce yani resmi nikahlı iken çocuk, başkasından olsa dahi kanun gereği sizin üzerine kaydedilmektedir.
   Bu durum eşinizin beyanı ile gerçekleşen bir durum değildir. Eşiniz başka bir isim bildirse dahi çocuk sizin üzerinize kaydedilirdi. Kanun gereği gerçekleştirilen bir işlem.

   O yüzden cezası bulunmamaktadır.

   Yanıtla
 • 13 Nisan 2017 tarihinde, saat 03:08
  Permalink

  sibel hanım iyi günler
  babam 1.ci evliliginden cocugu olmuyormus eşinin kardeşi 1 kız daha dogurursam size veriyim demiş 79 senesinde oturdukları evin altında oturuyormus 1.ci eşinin kardeşi evde dogum gerçekleşmiş ve babama vermişler babamda 1.ci eşi dogurmuş gibi nufusuna kaydettirmiş sonra boşanmışlar 2.ci evliliginden ben oldum 1 sene önce babam vefat ettii veraset ilamını cıkarmıstım öz ablam olarak gözukuyor fakat hiçbir kan bagım yok babamın hastalıgındada ne aradı ne sordu 8 9 senedır ortalıkta yoktu vefatında haber ettım zar zor vefat ettıgı gun defnetmeye geldı oda aradan 1 2 ay geçti malları nasıl paylaşıcaz su benım bu benım demeye başladı bende dava actım avukatım annenle acalım demesi üzerine actım davayı 1 duruşmada annemın psikolojik sorununu anlatmıs mahkeme hastaneye sevk ettı ve 2cı durusmada hastaneden gelen kagıda bakarak vasi tayini istedi şimdi vasisi ben olabılırmıyım bu olay için actıgım davayı tek başıma acamazmıydım tekrardan nasıl bir yol izlemem lazım zor durumda kaldım okuyorum sınavlarımada odaklanamıyorum 19 yaşındayım sıkıştım kaldım yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ediyorum saolun sımdıden

  Yanıtla
  • 14 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:02
   Permalink

   Merhaba,

   Cem bey öncelikle avukatınızın dosya içeriğine göre en etkili, kısa ve uygun çözüm konusunda sizi yönlendirmiş olacağını düşünüyorum. O yüzden bu nevi konuları kendi avukatınıza sorarak daha doğru cevabı bulabilirsiniz. Başka bir meslektaş tarafından yürütülen dava konusunda fikir yürütmek meslek etiğine uygun olmayacaktır. İyi günler,

   Yanıtla
 • 15 Nisan 2017 tarihinde, saat 03:29
  Permalink

  Kocasının nikahi altında iken baskasi ile İmam nikahı adinda baskasindan cokuk doğrup nüfusu nu bosanmadan kocasının adina nufusa gayitetirmis bunun kanuni cezası nedir teşekkür ederim

  Yanıtla
  • 17 Nisan 2017 tarihinde, saat 13:15
   Permalink

   Çocuğun resmi nikahlı koca üzerine kaydedilmesi yasal zorunluluk olduğu için cezası bulunmamaktadır.

   Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/10064 E. , 2016/6907 K.
   “İçtihat Metni”
   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
   SUÇ : Çocuğun soy bağını değiştirme
   HÜKÜM : Beraat

   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 285 ve 295. maddelerindeki “evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır ve başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.” düzenlemeleri karşısında; çocuğun nüfusa kaydı sırasında temyiz dışı sanık … ile katılan …’nün evlilik birliğinin devam ettiği ve evlilik dışı çocuğun, biyolojik babası olan sanık …’in üzerine derhal kayıt edilmesinin mümkün bulunmadığı, resmi nikahlı eşin üzerine kaydedilmesinin yasadan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu, bu hali ile suçun unsurları oluşmayacağı cihetle;
   Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.