Davacının Sağlık Nedeni İle Devamsızlığına İlişkin İhbar Öneli Süresi ve İlave 6 Haftalık Bekleme Süresi Dolduğunda İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Doğar.

YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ
2008/11561 E.
2009/3191 K.
23.2.2009 T.

DAVA : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B.K.tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin uzun süren istirahatından dolayı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/ı.b maddesi uyarınca feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece bilirkişi raporuna itibar edilerek, davacının hastaneye yatış tarihi olan 14.02.2006 tarihine göre bekleme süresinin ihbar öneline ilaveten 6 hafta eklendiğinde 23.05.2006 tarihinde dolduğu, davacının iş sözleşmesinin 16.05.2006 tarihinde bekleme süresi dolmadan feshedildiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/f maddesi uyarınca fesih yetkisi elde edilemediği, feshin haksız olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.[/wptab]

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrasının f bendinde, hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin ( I ) numaralı bendinin ( b ) alt bendinde öngörülen bekleme süresi içinde işe geçici devamsızlık” nedeni ile feshin geçerli bir neden oluşturmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bekleme süresinin sonunda işverenin devamsızlık nedeni ile 25/1.b maddesi uyarınca bildirimsiz fesih hakkı doğar. Bekleme süresi anılan madde uyarınca, ihbar öneline ilaveten 6 haftalık süredir. Bu sürenin başlangıcı işçinin rahatsızlığı nedeni ile sevk aldığı, kısaca devamsızlığın sağlık nedeni ile başladığı tarihten itibaren başlar.

Dosya içeriğine göre davacı işçi rahatsızlığı nedeni ile 31.01.2006 tarihinde işyerinden sevk alarak ayrılmıştır. İlk tedavi yapan Devlet Hastanesi operasyon yapılması için davacıyı ihtisas hastanesine göndermiş ve davacı 14.02.2006 tarihinde ameliyat olmuştur. Davacı bu tarihte önceki süresinin de raporlu sayılması sureti ile ardı ardına iş sözleşmesinin feshedildiği 16.05.2006 tarihine kadar rapor almıştır. Davacının sağlık nedeni ile devamsızlığı, sevk aldığı 31.01.2006 tarihine göre fesih tarihinde bekleme süresini aşmıştır. Bu durumda bekleme süresi dolmuş ve davalı işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I.b maddesi uyarınca haklı fesih hakkı doğmuştur. Mahkemece bekleme süresinin davacının ameliyat olduğu tarihten başlatılarak yazılı şekilde karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 300.60 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 23.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.