Emekli Maaşı Üzerindeki Haczin Kaldırılması Şikayet Niteliğindedir. Duruşma Açılmaksızın Karar Verilebilir. Duruşma Açılmasına Rağmen Taraflar Gelmese Dahi Hakim Gereken Kararı Vermelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/12949 E.
2011/24579 K.
25.11.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlunun, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması ve yapılan kesintilerin iadesine yönelik olarak yaptığı şikayet mahkemece kabul edilmiş, alacaklının temyizi üzerine Dairemizin 24.11.2009 tarih ve 2009/15585-23461 Sayılı ilamıyla; icra müdürünün İİK. nun 85. maddesine göre haczi yapacağı, 5510 Sayılı Kanunun 93. maddesine göre emekli maaşının haczi mümkün değil ise de, bu hususun haciz tarihinden sonra borçlunun şikayeti halinde göz önünde bulundurulabileceği, icra müdürünün şikayetten önceki haciz işlemleri yasal zorunluluktan kaynaklandığından kesintilerin İİK. nun 361. maddesine göre geri alınmasının mümkün olmadığı, bu konuda genel mahkemelerde istirdat davası açılabileceği gerekçesiyle karar bozulmuştur. Mahkemece bozmadan sonra dosya yeni esasa kaydedilmiş, 18.10.2010 tarihli duruşmada ise takip edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına, bilahare 19.1.2011 tarihinde de davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda anlatıldığı üzere borçlunun icra mahkemesine başvurusu şikayet niteliğindedir. İİK. nun 18/3. maddesi hükmü Aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir hükmünü içermektedir. Mahkemece, yasal bu düzenlemeye rağmen HUMK. nun 409. maddesi uygulanarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 2. aşama olarak da davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.