Eşine ve Annesine Şiddet Uygulayan Koca, Mesaj Çekerek Hakaret Eden Kadından Daha Çok Kusurludur. Ancak Kocanın Açmış Olduğu Boşanma Davası, Eş ve Çocuklar İçin Evlilik Birliğinin Korunmasına Yarar Kalmadığı Anlaşılır İse Kabul Edilmelidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2011/2715 E.
2011/4615 K.
15.3.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hükümün her iki dava yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 25.1.2011 gününde tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda eşine mesaj çekmek suretiyle hakaret eden kadının kusuru yanında, eşine ve eşinin annesine şiddet uygulayan, kovan kocanın daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı kocanın davası yönünden Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları gerçekleşmiştir. O halde davalı-karşı davacı kocanın davasının da kabulüyle boşanmaya karar verilecek yerde yazılı şekilde ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre kadının boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.