Eve Dönmeme Hakkı – Karşı davanın kabulü

2758371-ayrilik(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Eve Dönmeme Hakkı Olması halinde terk davası reddedilir, kadının açtığı şiddetli geçimsizlik davasının esası incelenir. Diğer bir yargıtay kararı için tıklayınız.)

(Eve Dönmeme Hakkı Olmaması halinde terk davası kabul edilecek ve kadının açtığı şiddetli geçimsizlik davası hakkın kötüye kullanılması olarak görülebilecektir.)

(Eve Dönmeme Hakkı, Davet Edilen konutta terk edilen eşin anne ve babasının da oturmakta olduğu)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2006/22079 E.
2007/12371 K.
21.9.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosya kapsamından davet edilen konutta kocanın anne ve babasının da oturmakta olduğu, bu haliyle konutun bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 164. maddesi şartları oluşmamıştır. Davalı kadın davet edilen müşterek konuta dönmemekte haklıdır. Bu yön gözönünde bulundurularak kocanın terk sebebine dayalı boşanma davasının reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2- Davalı-davacı kadının kendi davasına yönelik temyiz incelemesine gelince;

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kocanın eşini balkona kapattığı ve şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre davalı-davacı kadının boşanma davasının kabulüyle boşanmaya ( TMK. md. 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenleri uyarınca sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.