Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Adının Annenin Beyanına Göre Yazılması Soybağının Kurulduğunu Göstermez. Velayet, ismi yazılan kişiye ait değildir.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/7668
K. 2012/9040
T. 10.7.2012

DAVA : Dava dilekçesinde, vasi atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, ölü annesinin evlilik dışı ilişkisinden olan anne bir kardeşleri …12.2001 doğumlu Eren ile …11.2003 doğumlu Esin’e vasi olarak atanmasını istemiş; mahkemece, babanın sağ ve velayetin onda olduğu gerekçesi ile dava reddedilmiştir.

Nüfus kayıtlarının incelenmesinden; küçüklerin annesi G.’ün eşi B.Y.’den 30.10.2000 tarihinde boşandığı, bu evlilikten davacı Eda ile Elin adlı müşterek çocuklarının olduğu, vasi atanması istenen küçüklerin ise anne hanesinde nüfusa kayıtlı olup, Türk Medeni Kanununun 290.maddesi uyarınca nüfusa tescil edildikleri anlaşılmaktadır. Aynı kanunun 282.maddesi uyarınca çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmü ile kurulur. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23/1. maddesine göre,

Küçüklerin baba adının annenin beyanına göre ”B. ”olarak yazılması, küçüklerle annenin boşandığı eski eşi B.Y. arasında TMK’nun 282.maddesine uygun soybağı ilişkisi kurulduğunu göstermez. Bu durumda, adı geçen küçüklere kayyım atanması sağlanıp, tarafların gösterdikleri deliller toplanıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.