Eylemli Ayrılık Döneminde Evlilik Dışı Olarak Bir Başka Kadınla Yaşarak Evlilik Dışı Bir Çocuk Sahibi Olan, Tam ve Tek Kusurlu Koca Aleyhine Manevi Tazminata Hükmedilmelidir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2010/10742 E.
2011/12500 K.
18.7.2011 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm kusur: velayet, nafakalar, manevi tazminat ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı kadın için 350 TL. tedbir ve yoksulluk nafakası ile müşterek çocuk Ö. için 200 TL. tedbir ve iştirak nafakası tayin edildiğinin anlaşılmasına göre tarafların aşağıdaki bentlerin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Tarafların nüfus aile kaydında 2006 doğumlu . isimli müşterek çocukları olmadığı halde bu çocuk için velayet düzenlemesi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

3- )Davacı koca Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayalı bu dava için retle sonuçlanan ilk davayı açarak boşanma nedeni yarattığı ve ayrıca eylemli ayrılık döneminde evlilik dışı olarak bir başka kadınla yaşayarak evlilik dışı bir çocuk sahibi olmak suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinden; boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurludur.

Davalı kadının kusurlu bir davranışı kanıtlanamamıştır. Davacı kocanın açıklanan sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı davalı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup davalı lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. maddedeki manevi tazminat verilmesi koşulları oluştuğu halde; yazılı şekilde bu istemin reddine karar verilmiş olması da isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple davacı koca lehine 3. bentte açıklanan sebeplerle davalı kadın lehine BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.