Fiili Ayrılık 3 Yılı Aşmış Olmalı

Fiili Ayrılık 3 Yılı Aşmış Olmalı , Medeni Kanunu’nun 166/son’da belirtilen fiili ayrılık nedeniyle boşanma sebebine dayanabilmek için fiili ayrılıkta 3 yıl geçmiş olmalı .

Fiili Ayrılık 3 Yılı Aşmış Olmalı ile kastedilen taraflar arasında daha önce açılmış reddedilip kesinleşen boşanma davasından sonra 3 yıl geçmiş olmasıdır.

Salt fiili ayrılık, daha önce reddedilip kesinleşmiş boşanma davası olmadıkça eşler ne kadar uzun süre ayrı yaşamış olursa olsun fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Fiili Ayrılık 3 Yılı Aşmış Olmalı , 3 yılın hesaplaması daha önce taraflar arasındaki boşanma davasının reddine dair kararın kesinleştiği güne üç yıl sonra karşılık gelen günün geçmiş olması demektir. Örneğin, 09.07.2014 tarihinde daha önce açılan ve reddedilen davanın kesinleşmiş ise MK m. 166/son’da öngörülen fiili ayrılık sebebine dayalı boşanma davasında 3 yıl, 09.07.2017’de dolmuş olmakta ve ertesi gün 3 yıl geçmiş olmaktadır. 10.07.2017’de, MK m. 166/3’e dayalı boşanma davası açılabilir.

Fiili Ayrılık 3 Yılı Aşmış Olmalı, ancak bu 3 yıl boyunca ortak hayatın kurulamamış olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile fiili ayrılıkta geçen bu 3 yıllık süre kesintisiz olmalıdır. Ret kararından sonra ortak hayat kurulmuş ise tekrar üç yılı aşkın süre ayrılık bulunsa bile bu durum davacı tarafa boşanma davası açmak hakkı vermez. Dava tarihine kadar bu ayrılık devam etmelidir. Aksi halde fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası reddedilmelidir.

 

2. Hukuk Dairesi         2015/26708 E.  ,  2017/4411 K.
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı erkek 01.03.2010 tarihinde … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2010/36 Esas ve 2010/67 Karar sayılı dosyası ile açmış olduğu boşanma davasından 26.03.2010 tarihinde feragat etmiş, taraf beyanlarından bundan sonra tarafların tekrar bir araya geldikleri anlaşılmıştır.

Davalı kadın da 05.07.2012 tarihinde … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/116 Esas ve 2013/2 Karar sayılı dosyası ile boşanma davası açmış, 16.01.2013 tarihli dilekçesi İle o da davasından feragat etmiştir.

Tanık beyanlarına göre taraflar bu davadan sonra ortak hayatı yeniden kuramamış, ancak feragat tarihinden itibaren 3 yıl geçmeden 20.03.2014 tarihinde dava açılmış olması nedeniyle TMK’nın 166/son maddesi koşullan gerçekleşmemiştir.

Tanık beyanlarına göre davalı kadından kaynaklanan ve boşanmayı gerektiren kusurlu bir davranışın varlığı da İspat edilememiştir. Tek başına fiili ayrılık da boşanma sebebi sayılamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.04.2017 (Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.