Fiili Ayrılık Şartları Araştırılmalı

Fiili ayrılık şartları , sadece fiili ayrılık sebebine dayalı olarak açılan davada değerlendirilmeli ve bu şartlar varsa dava kabul edilmelidir. Ancak dava sadece bu sebebe dayanılarak açılmasına rağmen mahkemece kendiliğinden şiddetli geçimsizlik veya diğer boşanma sebeplerine göre karar verilemez.

 

Daha açık ve teknik bir ifade ile dava, sadece fiili ayrılık sebebine MK m. 166/son’a dayanılarak açılmış ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle MK m. 166/1-2’ye dayalı hüküm kurulmaması gerekmektedir. Aksi hal hükmün kaldırılmasına neden olur.

Ancak davacının davasını ıslah ederek, hukuki sebebi değiştirmesi mümkündür. Islah karşı tarafın rızasına bağlı değildir. Davacının davasının MK m. 166/1’e göre değerlendirilmesini istemsi hukuki sebebin ıslahı olduğu için hakimin bu talebi değerlendirmesi gerekmektedir.

Birden fazla sebebe dayalı olarak dava açılabilir. Dava dilekçesinde birden fazla sebep belirtilmiş ise her sebep ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Fiili ayrılık şartları bulunmadığı anlaşılır ise diğer sebep açısından değerlendirme yapılmalıdır.

Dolayısıyla fiili ayrılık şartları oluşmamış ise sadece fiili ayrılık sebebine dayalı olarak açılmış davanın reddi gerekecektir.

Ancak diğer yandan fiili ayrılık şartları oluşmasına rağmen bu sebebe dayanılmamış ise bu sebeple boşanma hükmü kurulamaz.

2. Hukuk Dairesi         2015/25697 E.  ,  2017/3020 K.
“İçtihat Metni”


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Olayları açıklamak taraflara, hukuki niteleme yapmak hakime aittir. Davacı erkeğin davası, Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayalı fiili ayrılık hukuki sebebiyle açılmış boşanma davasıdır. Tarafların delillerinin bu çerçevede değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece, davanın hukuki vasıflandırılmasında yanılgıya düşülerek, Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinde düzenlenmiş olan evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebiyle açıldığı ve şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.03.2017 (Salı)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.