Gıyapta Yapılan Hacze İlişkin 103 Davetiyesi Tebliğ Edilmemesi Halinde Hacze İtiraz Süreleri Başlamaz.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2007/1674 E.
2007/4839 K.
15.03.2007 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Borçlu vekilinin temyiz itirazlarına gelince:

Gıyapta yapılan haczin İİK.nun 103. maddesi gereğince borçluya tebliğ edilmeksizin haczedilmezlik şikayetinin süre aşımından reddine karar verilmesi doğru değildir. İncelenen icra dosyasında borçlunun veya vekilinin hacze muttali olduklarına ilişkin herhangi bir açıklamaya da rastlanılmadığından mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 2 ) no’lu bentte yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.