İbraname Uyarınca Borçlu Olmadığına Dair İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenmelidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/15616 E.
2013/24587 K.
1.7.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 29.03.2013 tarihinde, 28.03.2013 tanzim tarihli 100.000,00 TL bedelli çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, örnek 10 numaralı ödeme emri borçluya 01.04.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu lehtar-ciranta vekili 05.04.2013 tarihinde icra mahkemesine başvurarak takip dayanağı çekin keşideci şirkete teminat amaçlı verildiğini, çekin arka yüzündeki cironun çizilip iptal edilmesinin unutulduğunu, bu sebeple keşideci şirket ile borcun ödendiğine ve çek dolayısıyla borçlunun sorumlu olmayıp keşidecinin sorumlu olacağına dair 28.09.2011 tarihli ibranamenin mevcut olduğunu, ayrıca çekte zamanaşımının dolması sebebiyle tanzim tarihinde tahrifat yapıldığını ileri sürerek borca itiraz etmiştir.

Mahkemece duruşma açılmaksızın dosya üzerinden, ibranamenin borçlu lehtar-cirantanın borcunu sona erdirdiğinden bahisle itirazın kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

İİK’nun 169/a-1 maddesine göre; İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.

Borçlunun senedin teminat amaçlı verildiğine, ibraname uyarınca borçlu olmadığına, senette tahrifat yapıldığına ve senedin zamanaşımına uğradığına dair itirazları borca itiraz niteliğinde olup, mahkemece İİK’nun 169/a-1 maddesi uyarınca duruşma açılması ve inceleme yapılması gerekirken , duruşma açılmadan, savunma hakkı verilmeden evrak üzerinde yapılan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.