İcra İnkar Tazminatı Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Alacaklının Parayı Geç Almasından Dolayı Uğrayacağı Zararların Karşılığıdır. Para Dosyaya Yatırılmış Olsa Da Takibin Durdurulmuş Olması Yeterlidir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/6386 E.
2012/24184 K.
10.7.2012 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Seçil Parkan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin 14.5.2008 tarihinde tebliğ edildiği, İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca borçlunun 3.kişi nezdin haczedilen alacağının 20.6.2008 tarihinde icra takip dosyasına yatırıldığı, ancak icra mahkemesinin tedbir kararı sebebiyle bu paranın alacaklıya 01.06.2010 tarihinde ödendiği anlaşılmıştır.

Tahsilat tarihi paranın da icra dosyasına girdiği tarih olup, imzaya itiraz üzerine İ.İ.K.nun 170/3. maddesi uyarınca takibin geçici olarak durdurulması sebebiyle dosyadaki paranın alacaklıya ödenmemiş olması tahsil tarihinin değiştirilmesi sonucunu doğurmaz. Zira anılan maddede öngörülen tazminat, tedbir sebebiyle alacaklının uğrayacağı zararlar nedeniyledir. Bir diğer ifadeyle, icra inkar tazminatı, takibin geçici olarak durdurulması ve dolayısıyla dosyadaki parayı geç almaktan dolayı alacaklının uğrayacağı zararların karşılığıdır.

O halde mahkemece kısmi ödemenin tahsil tarihinin paranın icra takip dosyasına girdiği tarih esas alınarak dosya hesabının yaptırılıp karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tedbirin kalktığı tarih esas alınarak sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İ.İ.K.’nun 366. ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.