İcra Mahkemesi İtiraz Sebeplerinin Tahkiki İçin Duruşma Açmak Zorundadır. Davacı Gelmez İse Dosya Müracaata Bırakılır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/16504 E.
2013/23066 K.
18.6.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun, dayanak senedin alacaklıya ödendiğini belirterek takibin durdurulması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, borçlu tarafından sunulan ödeme belgesi altındaki imzanın alacaklı tarafından inkar edildiği, mahkemece, ödeme iddiasının İ.İ.K.nun  169/a maddesi anlamında bir belgeyle ispat edilemediği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

İ.İ.K.nun 169/a-1. maddesinde: “İcra hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş belgeyle ispatı halinde itirazı kabul eder hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddenin 3. fıkrasında ise: “Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse, icra mahkemesi hakimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde borçlunun itirazının kabulüne karar verir...” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, borçlunun, ödeme itirazını, üzerinde alacaklının isim ve imzasının bulunduğu tarihsiz belgeye dayandırdığı, alacaklının ise belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ettiği görülmektedir. Borçlu, yasal beş günlük itiraz süresi içinde itfa itirazında bulunduğundan başvuru bu hali ile, İ.İ.K. nun 169. maddesi kapsamında itfa nedenine dayalı borca itiraz olup, itirazın aynı Kanunun 169/a maddesine göre incelenmesi gerekir.

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edildiğinden, mahkemece, İ.İ.K.nun 169/a-3. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanunun 68/a maddesindeki usule göre imza incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve olaya uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Öte yandan H.M.K.nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366. ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.