İcra Mahkemesi Şikayet Sebeplerinin Tahkiki İçin Duruşma Açmak Zorunda Değildir. Açılmasına Karar Vermiş İse Taraflar Gelmeseler Bile Gereken Kararı Verir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/13990 E.
2011/26069 K.
2.12.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlunun, takip konusu menfi tespit ilamının kesinleşmeden takibe konulamayacağına dair yaptığı başvuru üzerine mahkemece 5.11.2010 tarihli duruşmada takip edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, bilahare de 25.2.2011 tarihinde de davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Yukarıda anlatıldığı üzere borçlunun icra mahkemesine başvuru dilekçesindeki iddialar şikayet niteliğindedir. İ.İ.K.nun 18/3. maddesi hükmü “aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılması uygun görüldüğü takdirde ilgilileri en yakın zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir hükmünü içermektedir. Mahkemece, yasal bu düzenlemeye rağmen H.U.M.K.nun 409. maddesi uygulanarak “dosyanın işlemden kaldırılması” ve 2. aşama olarak da “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.