İcra Müdürlüğünce Borcun Tamamı Tahsil Edilmeden veya Alacaklı Takipten Feragat Etmeden Takibin İptali Kararı Verilemez.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/3870 E.
2013/12681 K.
2.4.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : TTK.nın 720.maddesi gereğince, çek bedelinin ödenmeme nedeninin çek arkasına şerh verilmesi ibraz için yeterlidir. Çekin karşılıksız olduğu, neden ödenmemiş olduğunun şerh verilmesi zorunlu olmayıp, herhangi bir nedenle ödenmediğinin şerh verilmesi halinde de geçerli bir ibraz vardır.

Takip dayanağı 10.09.2011 keşide tarihli 10.000,00 TL ve 20.09.2011 keşide tarihli 10.000 TL bedelli iki adet çekin arka yüzünün incelenmesinde, yasal süresinde 12.09.2011-20.09.2011 tarihlerinde bankaya ibraz edilerek her iki çekte de “işbu çek hakkında Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/388 esas nolu karara istinaden ihtiyati tedbir olarak ödemeden men kararı olduğundan işlem yapılamamıştır” şerhini aldığı görülmektedir. Bu hali ile geçerli ibraz mevcut olup, çekler kambiyo niteliğini taşımaktadır. Bu durumda, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Öte yandan, icra müdürlüğünce, borcun tamamı tahsil edilmeden veya alacaklının takipten feragati olmaksızın, takibin iptali kararı verilemeyeceği hususunun göz ardı edilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.