İhtarname Tebliğ Edilmeli

İhtarın haklı olabilmesi için ihtarname tebliğ edilmeli .

İhtarnamenin tebliğ edildiği andan sonra yapılan ödemeler tahliyeyi engellemez. Ancak ihtarname tebliğ edilmeden önce kira bedeli ödenmiş ise ihtarname haklılığını kaybeder ve dolayısıyla tahliyeye de engel olur.

Bu konudaki diğer yazılara “Buraya Tıklayarak” ulaşabilirsiniz.

6. Hukuk Dairesi         2015/6052 E.  ,  2016/2893 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; Davalının 01/10/2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, 2014 yılı Haziran ve Temmuz aylarına ait kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle 24/07/2014 tarihli, Ağustos ayı kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle de 11/08/2014 tarihli ihtarnamelerin keşide edildiğini belirterek iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde; 11/08/2014 tarihli ihtarnamenin 13/08/2015 tarihinde tebliğ edildiğini ve aynı gün de 2014 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait kira bedellerinin banka hesabına yatırıldığını, iki haklı ihtar şartlarının oluşmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Olayımıza gelince; Taraflar arasında 01/10/2009 başlangıç tarihli, bir yıl süreli aylık 850,00 TL bedelli kira sözleşmesinin varlığı ve kira bedelinin ait olduğu ayın ilk beş günü içinde ödeneceği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiraya veren Bakırköy 40. Noterliği 24/07/2014 tarih 19992 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile 2014 yılı Haziran ve Temmuz aylarına ait toplam 1.900,00 TL kira bedellinin ödenmesini, Bakırköy 40. Noterliği 11/08/2014 tarih 20835 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile 2014 yılı Ağustos ayına ait 850,00 TL kira bedelinin ödenmesini ihtar etmiştir. Her iki ihtarnameye konu aylar kira bedelleri kiraya verene ait banka hesabına 13/08/2014 tarihinde yatırılmıştır. Ancak gerek banka hesap hareketlerinden gerekse 11/08/2014 tarihli ihtarnameye ait tebliğ mazbatasından ödemenin mi tebliğ alma saatinin mi önce olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle mahkemece bu husus araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. ./..
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

6. Hukuk Dairesi         2015/6177 E.  ,  2015/9648 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/02/2015
NUMARASI : 2014/727-2015/54

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için, kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Olayımıza gelince; davacı ile davalı arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01.10.2011 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 1’i ila 5’i arasında peşin ödeneceği kararlaştırılmış olup bu hüküm tarafları bağlar.
Davacının davaya dayanak yaptığı 13.01.2014 tarihinde başlatılan icra takibi ile 2013 yılı Kasım, Aralık ile 2014 yılı Ocak ayları kira bedeli toplamı 2.700,00 TL’nin tahsili talep edilmiş, ödeme emri davalıya 31.01.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu 04.02.2014 tarihinde takibe konu kira bedellerini henüz ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden önce alacaklıya ödediğinden bahisle takibe itiraz etmiş ve 29.01.2014 tarihinde 2.700,00 TL ödeme yaptığına dair ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Davacı tarafından ikinci ihtara konu edilen 19.03.2014 keşide ve 27.05.2014 tebliğ tarihli ihtarname ile 2014 yılı Şubat ayı kira bedeli talep edilmiş olup, bu aya ilişkin ödeme olmadığından bu ihtar haklıdır. İlk ihtarın haklılık kazanabilmesi için takibe konu kira borcunun ödeme emrinin tebliğinden önce ödenmemiş olması gerekir. Mahkemece, 2013 yılı Kasım, Aralık ayları ile 2014 yılı Ocak ayı kira borcu ödenmediği için davalı aleyhine icra takibi yapıldığı, borçlunun takibe konu kira borcunu takipten sonra 29.01.2015 tarihinde ödediği, 2014 yılı Şubat ayı kirası ödenmesi için noter ihtarnamesi keşide edilerek borcun tahsilinin talep edildiği, ihtara konu kira bedelinin ihtardan önce ödendiğine ilişkin dosyaya herhangi bir delil ibraz edilmediği, her iki ihtarın da usulüne uygun olup, bir kira döneminde iki haklı ihtar nedeniyle tahliye şartlarının oluştuğu gerekçesi ile davanın kabulüne, davalının bir kira döneminde iki haklı ihtar nedeniyle taşınmazdan tahliyesine karar verilmiştir
Ancak, davacı tarafından dayanılan davalı aleyhine başlatılan icra takibi ile gönderilen ihtarlı ödeme emrinin davalı kiracıya tebliğinden önce takibe konu borç ödendiğinden, davacı tarafça yapılan icra takibi ikinci haklı ihtara esas teşkil etmez. Bu durumda mahkemece iki haklı ihtar olgusu gerçekleşmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi gerekirken takibe konu borcun takipten sonra ödendiğinden bahisle haklı ihtar kabl edilerek yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

6. Hukuk Dairesi         2015/8560 E.  ,  2015/10534 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/12/2014
NUMARASI : 2014/403-2014/773

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için, kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.
Olayımıza gelince; davacı ile davalı arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01.06.2012 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinde 1250 TL olan yıllık kira bedelinin 15.07.2012, 15.08.2012 ve 15.09.2012 tarihlerinde 3 eşit taksit halinde ödeneceği kararlaştırılmış olup bu hüküm tarafları bağlar. Davacının davaya dayanak yaptığı 15.07.2013 tarihinde ödenmesi gereken kira parası için keşide edilen 04.09.2013 tarihli ihtar davalıya 12.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiş ve ödeme davalı tarafından 23.09.2013 tarihinde yapılmakla bu ihtar haklıdır. Davacı tarafından 20.11.2013 keşide ve 30.11.2013 tebliğ tarihli ihtar ile 15.09.2013 tarihinde ödenmesi gereken kira bedeli talep edilmiş olup, bu ihtara konu kira bedelinin 458,33 TL’lik kısmı 07.11.2013 tarihinde, kalan 458,33 TL’lik kısmı ihtarın tebliğ tarihi olan 30.11.2013 tarihinde, ancak ihtarın tebliğ saatinden önce ödenmekle bu ihtar haksızdır.Bu durumda, davacı tarafından dayanılan 20.11.2013 keşide tarihli ihtarın davalı kiracıya tebliğinden önce ihtara konu borç ödendiğinden mahkemece iki haklı ihtar olgusu gerçekleşmediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.