İhtiyati Haciz Kararı Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2003/16322 E.
2003/20171 K.
16.10.2003 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İhtiyati haciz kararı bir icra işlemi olmadığından ve TTK.nun 730. maddesi göndermesiyle uygulanması gerektiği aynı kanunun 662. maddesinde yazılı zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılmadığından zamanaşımını kesmez. ( HGK.nun 22.06.1966 tarih ic. 805 K.- 475 sayılı kararı da bu doğrultudadır. ) Kaldı ki alındığı iddia edilen ihtiyati haciz kararının uygulandığı da kanıtlanmış değildir. Somut olayda 12.09.2002 tarihinde takip yapılmış olup, 25.03.2003 tarihine kadar TTK.nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. Merciice zamanaşımı itirazının kabulüyle, icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, ihtiyati haciz kararının zamanaşımını kestiğinden bahisle, borçlu şikayetinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.