İki haklı İhtar Tahliye Dava Harcı

İki haklı ihtar tahliye harcı , tahliye davası bakımından yıllık kira bedeli üzerinden belirlenmelidir. Sadece tahliye davası söz konusu olduğunda harca esas tutar son dönemde ödenen bir yıllık tutarıdır.

Yine tahliye davası dışında kira alacağının talebi söz konusu ise bu halde alacak talep miktarı üzerinden nisbi harç alınması gerekmektedir.

 

İki haklı ihtar ile tahliye hakkında diğer hususlar için tıklayınız !!!

İki haklı İhtar Tahliye Dava Harcı İki haklı İhtar Tahliye Dava Harcı İki haklı İhtar Tahliye Dava Harcı

3. Hukuk Dairesi         2017/1465 E.  ,  2017/365 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali ve tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili dava dilekçesinde; ödenmeyen 13.950 TL kira bedelinin tahsili için sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibine davalının yapmış olduğu itirazın haksız olduğunu belirterek davalının itirazının iptali ile kiralananın tahliyesini talep ve dava etmiştir.
Davalı cevap dilekçesinde, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının itirazın iptali ve tahliye davasının reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, davacı dava dilekçesi ile icra takibine vaki itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemekle mahkemeden iki ayrı talepte bulunmuştur. Bu nedenle de dava açılırken tahliye davası için yıllık kira bedeli üzerinden, itirazın iptali talebi için de icra takibine konu alacak tutarı üzerinden nisbi oranda dava harçlarının alınması gerekli iken dava değeri icra takibine konu edilen alacak üzerinden gösterilmiştir. Bu durumda tahliye davasına ilişkin alınması gerekli harç eksikliği mahkemece tamamlatılmadan yargılamaya devam edilerek işin esası ile ilgili hüküm verilerek tahliye kararına ilişkin vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değilse de , bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hüküm fıkrasının 4.bendinin hükümden çıkarılarak yerine “Davalı kendisine vekil ile temsil ettirdiğinden itirazın iptali davası için dava değeri üzerinden göre takdir edilen 1674 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine ” ifadesinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

3. Hukuk Dairesi         2017/2429 E.  ,  2017/2602 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tahliye ve alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, dava konusu taşınmazın 01/01/2013 tarihli kira sözleşmesiyle davalıya kiraladığını, kira bedelinin aylık 200 TL olduğunu, davalıya kira bedellerinin ödenmesi için 12/08/2014 ve 03/11/2014 tarihli ihtarnamelerin gönderildiğini ancak kira alacağının ödenmediğini belirterek kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye ve 3.600 TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı, davaya cevap vermemiştir.


Mahkemece, kiralananın tahliyesine ve 3.000 TL kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Harca tabi davalarda, başvurma harcı ile nisbi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır (Harçlar Kanunu 27-28 mad). Dava açılırken harcın eksik alınmış olması halinde, mahkemece davaya devam olunabilmesi için harcın Harçlar Kanun’unun 30 ve 33. maddeleri uyarınca tamamlanması yoluna gidilir ve davacıya eksik harcı yatırması için süre verilir. Şayet verilen süreye rağmen eksik harç ikmal edilmez ise dosya işlemden kaldırılır ve HMK’nun 150. maddesi uyarınca süresinde harç tamamlanarak dava yenilenmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
Somut olayda; Tahliye davasında harca tabi dava değerinin son dönemde ödenen bir yıllık kira bedeli tutarı ve alacak davasında ise alacağın toplamı olduğu halde davacı tarafça harcın eksik ödendiği, mahkemece de eksik harcın ikmali için mehil verilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yıllık kira bedeli ve istenen alacak miktarı üzerinden eksik harcın tamamlattırılması, yatırılmadığı takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve süresi içinde harç ikmaliyle yenilenme yapılmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece bu yönler gözetilmeksizin uyuşmazlığın esası incelenerek hüküm kurulması yerinde değildir.

2-) Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 07.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.