İki Haklı İhtara Dayalı Dava Temerrüt Nedeniyle Fesih

Davanın açılması sırasında kiralananın tahliyesinin hangi sebeple istenildiği, davanın hüküm kısmı açısından mühimdir.

Zira iki haklı nedene dayalı tahliye talebinde bulunmak ya da kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye ve kira bedeli talebinde bulunmak arasındaki hakimin davanın şartlarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek bakımından inceleyeceği hususlar ile vereceği karar farklılık arz etmektedir.

Bu nedenle dava dilekçesinde eğer iki ayrı ihtar nedeniyle tahliye istenilmiş ise hakimin dava sebebiniz ile bağlı kalarak bu yönde hüküm kurması gerekli olup, başka bir tahliye sebebinin mevcudiyetini tespit etmiş olması nedeniyle başka bir nedenle tahliyeye karar vermemesi gerekmektedir.

 

İki haklı ihtar ile tahliye hakkında diğer hususlar için tıklayınız !!!

 İki Haklı İhtara Dayalı Dava  İki Haklı İhtara Dayalı Dava İki Haklı İhtara Dayalı Dava İki Haklı İhtara Dayalı Dava  İki Haklı İhtara Dayalı Dava  İki Haklı İhtara Dayalı Dava  İki Haklı İhtara Dayalı Dava 

6. Hukuk Dairesi         2015/6998 E.  ,  2015/10273 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Dörtyol Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/03/2015
NUMARASI : 2014/652-2015/289

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalılardan M. İ. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava iki haklı ihtar nedeniyle tahliye ve alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davalı H.. İ.. yönünden davanın feragat nedeni ile reddine, davalı M.. İ.. yönünden alacak talebinin kısmen kabulü ile 1.750,00 TL alacağın dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı M.. İ.. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve alacağa ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalı vekilinin tahliyeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Davacı vekili dava dilekçesinde, 01.02.2014 tarihinde ödenmesi gereken Şubat ayı kira bedelinin ödenmediğini, bunun üzerine müvekkili şirket tarafından davalılara 25.02.2014 tarihli ihtarname gönderildiğini, ancak ihtara konu kira bedelinin ödenmediğini, daha sonra muaccel hale gelen Mart, Nisan, Mayıs ayları kira bedelinin de ödenmediğini, bunun üzerine Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları kira bedeli 1.000,00 TL’nin ödenmesi için davalılara 13.05.2013 tarihli ihtarname gönderildiğini, ancak bu ay kiralarının da ödenmediğini ileri sürerek, iki haklı ihtara rağmen ödeme yapmaması nedeniyle davalının tahliyesini ve birikmiş 7 aylık kira bedeli toplamı 1.750,00 TL kira alacağının tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalılar cevap dilekçesi vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır. Mahkemece, davacı tarafından Osmaniye 1. Noterliğinin 25/02/2014 tarihli 01677 yevmiye numaralı ve yine Osmaniye 1. Noterliğinin 13/05/2014 tarih 03788 yevmiye numaralı ihtarnamelerinin davalılara tebliğ edildiği, ihtara konu kira paralarının ödendiğine dair davalı tarafça dosyaya herhangi bir dekont veya belge sunulmadığı, ödemenin kanıtlanmadığı, 7 aylık kira borcunun ödendiğine ilişkin herhangi bir delil de sunulmadığı gerekçesiyle davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine, dava tarihine kadar toplam 1.750 TL kira alacağının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
İhtarname içeriklerine ve dava dilekçesindeki iddialara göre davanın dayanağı BK’nun 352.maddesinde düzenlenen iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasıdır. Davanın açıklanan hukuksal niteliğine göre araştırma ve inceleme yapılması gerekirken mahkemece davanın nitelendirilmesinde hataya düşülerek temerrüt nedeni ile tahliyeye karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ; Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın alacağa ilişkin kısmının ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün tahliyeye ilişkin kısmının BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 23.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.