İlamsız Takibe Karşı Yapılacak Mükerrerlik İtirazı Borca İtiraz Niteliğinde Bulunduğundan İcra Müdürlüğüne Yapılmalıdır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2009/24854 E.
2010/7094 K.
25.3.2010 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı banka tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile yapılan takipte, Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3069 esas sayılı takip dosyasında borçluya örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda aynı alacakla ilgili olarak Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3158 esas sayılı takip dosyası ile de ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığını, İİK.nun 45. maddesi gereğince, bu takip sonuçlanmadan yapılan ilamsız takibin mükerrer olduğunu ileri sürmüştür.
Mükerrerlik itirazı borca itiraz niteliğinde olup, İİK.nun 62. maddesi gereğince borçlunun bu itirazını yasal süresi içerisinde icra dairesine bildirmesi zorunludur. İcra mahkemesine yapılan bu başvuru hukuki sonuç doğurmayacağından reddi gerekirken işin esası incelenerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.