İlamsız Takip Başlatılması

1 – İlamsız takip Örnek 1 No’lu takip talebinin icra dairesine ibrazı ile başlamaktadır.

“Örnek 1 No’lu takip talebi Takip Talebi -Doc tıklanmak suretiyle yazdırılarak, doldurulabilir”

2 – Takip talebini alan icra müdürlüğü takip talebine uygun ödeme emri düzenler ve bunu borçluya gönderir. Ancak uygulamada alacaklı veya vekili takip talebinin yanında ödeme emrini düzenleyerek icra müdürlüğüne ibraz etmekte, icra müdürlüğü takip talebine uygun olduğunu kontrol ettiği Örnek 7 Ödeme emrini borçluya göndermektedir.

“Örnek 7 No’lu ödeme emri Ödeme Emri – Doc tıklanmak suretiyle yazdırılarak, doldurulabilir”

3 – Ödeme emri ilk icra takip işlemidir. İcra müdürlüğü takip talebinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ödeme emri düzenleyerek borçluya gönderir.

4 – Ödeme emri; (İİK m. 60)

 • Takip talebinde yer alması gereken kayıtlar,
 • Borcun ve masrafların 7 gün içinde ödenmesi,
 • Takip dayanağı bir belge bulunmakta ise bu imza kendisine ait değilse 7 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmesi,
  Aksi halde imzayı kendisinin atmış olduğunun kabul edileceği,
  İmzaya itiraz ederse, icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği, bulunmaması
  halinde itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verileceği,
 • Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında itirazı varsa 7 gün içinde bildirmesi,
 • Senede veya borca itirazını bildirmemesi halinde 7 günlük süre içinde İİK m. 74 uygun  mal beyanında bulunması, aksi halde hapisle tazyik edileceği;  mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı,
 • Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği,

ihtarlarını içerir. (Yukarıdaki örnek tüm bu hususları kapsamaktadır. )

5 – Ödeme emri ve takibe ilişkin belgelerin borçluya gönderilen tebligata eklenmesi zorunludur. Aksi halde borçlunun süresi içinde ileri süreceği şikayet üzerine ödeme emri iptal edilir.

6 – Ödeme emrinin tebliği ile hüküm ve sonuçlar doğar. Ödeme emrini alan borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir veya isteyerek/istemeyerek itiraz süresini geçirebilir ve itiraz etmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.