İlamsız Takip Çeke Dayalı Da Olsa İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2011/3443 E.
2011/19264 K.
18.10.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Çeke dayalı olarak genel haciz yoluyla yapılan takipte borçlu, takibin yetkisiz yerde yapıldığını, çekte tahrifat olduğunu, çekin ibraz tarihine göre 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle yaptığı itiraz üzerine mahkemece, çekte keşide yeri, muhatap bankanın ve borçlunun ikametgahının Bursa değil. Ankara olduğunu, bu sebeple öncelikle yetkiye itirazın kabulüne karar vermiştir.
Genel haciz yoluyla yapılan takiplerde İ.İ.K.nun 62 nci maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun yetki itirazını 7 gün içinde icra dairesine yapması gerekir. Somut olayda borçlu hakkında, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip değil, genel haciz yoluyla takip yapılıp hakkında ( 7 ) numaralı ödeme emri düzenlenmiştir. Bu sebeple takibin şekline göre borçlunun icra dairesi yerine Mahkemeye başvurusu sonuç doğurmayacağından istemin reddine karar vermek gerekirken işin esasının incelenip yetki itirazının kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ). 18.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.