İlamsız Takipte Gecikmiş İtiraz Talebi Yerinde Bulunduğunda Takibin Durdurulmasına Karar Verilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/6361 E.
2012/24180 K.
10.7.2012 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.P. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:
Borçlu İ.İ.K.nun 65. maddesine dayalı olarak icra mahkemesine başvurmuş olup anılan madde uyarınca gecikmiş itiraz talebinin yerinde olduğunun anlaşılması halinde icra mahkemesince talebin kabulüyle takibin durdurulmasına karar verilir. Aynı celse de alacaklı sözlü olarak itirazın kaldırılmasını isterse mahkemece yargılamaya devam edilerek gereken karar verilir.
Mahkemece borçlunun mazeretinin kabulüne karar verildiğine göre İ.İ.K.nun 65/4. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekirken anılan maddeye uygun düşmeyecek biçimde yazılı şekilde tebliğ tarihinin düzeltilmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.