İlamsız Takipte İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Sonuç Doğurmaz. Borçlunun Talebinin Reddi Gerekir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/15431 E.
2013/24192 K.
27.6.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, icra müdürlüğünce borçluya örnek 7 numaralı ödeme emrinin 5.6.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Takibin şekline göre İ.İ.K.nun 62. maddesi uyarınca her türlü itirazın icra dairesine bildirilmesi zorunludur. Borçlunun borca itirazını da 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekli olup, icra dairesi yerine icra mahkemesine başvurması hukuki bir sonuç doğurmaz.
O halde mahkemece, borçlunun talebinin bu sebeple reddi gerekirken, işin esası incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.nun 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.