İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Alacaklıya Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaz İse Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2012/8649 E.
2012/27151 K.
20.9.2012 T.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi, İİK’nın 62. maddesine göre yapılan itiraz üzerine İİK’nın 66. maddesi gereğince durur. Alacaklı, takibin devamını sağlamak için, İİK’nın 68. maddesi kapsamında itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz. İtirazın kaldırılması için öngörülen altı aylık süre yasadan kaynaklanan hak düşürücü süre olup, mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, alacaklı tarafından faturaya dayalı olarak genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlanıldığı, borçluya örnek 7 numaralı ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, itiraz dilekçesinin ise alacaklı vekiline 16.03.2010 tarihinde tebliğ edilmesine karşın, alacaklı vekilinin İİK’nın 68/1. maddesinde düzenlenen altı aylık hak düşürücü süreden sonra 25.04.2011 tarihinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması istemi ile başvurduğu anlaşılmıştır.
O halde, mahkemece, itirazın kaldırılması isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, esasının incelenerek yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.