İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaması Halinde Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
2007/8980 E.
2008/3500 K.
4.4.2008 T.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarını tahsil için giriştikleri icra takibine, davalının haksız olarak itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, davacının daha önce müvekkili hakkında giriştiği icra takibine itiraz ettiklerini ve takibin durduğunu, alacaklı tarafın süresinde itirazın iptali davası açmadığını, daha sonra aynı konuda yeniden takip yaptığını, bu takibin de itirazları üzerine durduğunu ve işbu davanın açıldığını, aynı konuda iki takip yapılamayacağını, derdestlik itirazlarının bulunduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davacı bankanın takip tarihi itibariyle davalıdan toplam 7.093,60.YTL alacaklı bulunduğu, her ne kadar davalı 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005/2156 sayılı dosyası nedeniyle derdestlik itirazında bulunmuş ise de söz konusu dosyada itiraz üzerine takibin durduğu, 1 yıllık süre içerisinde itirazın iptali davası açılmadığından ve dosya işlemden kaldırılmış olduğundan derdestlik itirazının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nun 68/1. maddesi “… alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz” hükmünü içermektedir.
Mahkemece anılan yasa hükmü gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.