İlamsız Takipte İtiraz Üzerine Takip Durur, Alacaklı Tarafından Takibin Devamı Yönünde Bir Karar Sunulmadıkça Takibe Devam Edilip İşlem Yapılamaz.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
2013/15121 E.
2013/23906 K.
25.6.2013 T.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından faturaya dayalı olarak başlatılan genel haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, takibe süresinde itiraz ettiği halde kendisine borç muhtırası tebliğ edildiğini belirterek muhtıranın iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Genel haciz yoluyla takipte, İ.İ.K.nun 62. maddesi uyarınca borçlunun süresinde itiraz etmesi halinde aynı kanunun 66. maddesi gereğince takip durur. Bu durumda, alacaklı İ.İ.K.nun 67. maddesi gereğince genel mahkemeden itirazın iptalini ya da aynı kanunun 68. maddesi uyarınca icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyip takibin devamı yönünde karar almadıkça takibe devam edemez.
Somut olayda, alacaklının 29.12.2010 tarihinde faturaya dayalı olarak başlattığı genel haciz yoluyla takipte ödeme emrinin borçluya 4.1.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve borçlunun yasal yedi günlük sürede takibe itiraz ettiği, takibin durduğu görülmektedir.
Takibin durmasından sonra, alacaklı vekilinin, Silivri 1. İcra Mahkemesi’nin 27.6.2012 tarih ve 2012/182 E – 236 K.sayılı kararını ibrazla icra vekalet ücreti ve icra masraflarının ödenmesi için borçluya muhtıra gönderilmesi talebi itirazın kaldırıldığına dair bir karar getirilmediğinden icra müdürlüğünce reddedilmiştir. İcra müdürlüğünün iş bu ret işlemine karşı alacaklı vekilinin başvurusu Silivri 1. İcra Mahkemesi’nin 18.12.2012 tarih ve 2012/409 E. – 404 K. sayılı kararıyla kabul edilerek işlemin iptaline karar verilmiş, iptal kararı üzerine borçluya ödeme muhtırası gönderilmiştir.
Şikayete konu icra dosyasında, her ne kadar, Silivri 1. İcra Mahkemesi’nin 18.12.2012 tarih ve 2012/409 E. – 404 K. sayılı kararı üzerine borçluya ödeme muhtırası gönderilmiş ise de anılan dosyada borçlu belediye başkanlığının taraf gösterilmediği, savunma hakkı tanınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, yukarda da açıklandığı şekilde, genel haciz yoluyla takipte, süresinde yapılan itiraz üzerine duran takipte alacaklı tarafından takibin devamı yönünde bir karar sunulmadıkça takibe devam edilip bir işlem yapılamayacağından, mahkemece, şikayete konu muhtıranın iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.